ZGŁOŚ ARTYKUŁ

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

Redakcja Czasopisma Naukowego RSK ogłasza nabór tekstów poświęconych problematyce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We współczesnej gospodarce rynkowej poddawanej procesowi globalizacji trudno jest funkcjonować ze słabo rozwiniętymi relacjami międzyludzkimi czy relacjami międzyorganizacyjnymi. Tym problemem między innymi zajmuje się zarządzanie miękkie.

ZARZĄDZANIE MIĘKKIE

Nabór do 31 października 2019 r.

SZCZEGÓŁY

DOSKONALENIE

NABÓR ZAMKNIĘTY

Cechą obecnych czasów jest konieczność nieustannego dokształcania się, dążenia do rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, zwiększania zakresu umiejętności, dokonywanie zmian. Gospodarka XXI wieku, to gospodarka opar-ta na wiedzy, zatem wiedza jest kluczowym czynnikiem wartościującym...

SZCZEGÓŁY

RYNEK PRACY

NABÓR ZAMKNIĘTY

Rynek pracy jest ogólnie definiowany jako ogół zależnych od instytucji form i procesów najmu pracowników oraz uwarunkowań negocjacyjnych w stosunku do warunków pracy i płacy. Głównymi funkcjami rynku pracy są alokacja i realokacja zasobów ludzkich, zapewniające w długim okresie...

SZCZEGÓŁY

NIERUCHOMOŚCI

NABÓR ZAMKNIĘTY

Rynek nieruchomości, definiowany jako ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości oraz są zawierane umowy, które stwarzają wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami jest rynkiem nieformalnym. Działają na nim różne...

SZCZEGÓŁY

NORMY SPOŁECZNE,

PRAWNE I MORALNE

NABÓR ZAMKNIĘTY

Norma społeczna to pojęcie wieloznaczne, używane najczęściej w jednym z trzech znaczeń: jako względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki społecznej; jako wskazówka właściwego zachowania w danej sytuacji. Normy jakim podlega dana osoba są określane przez...

SZCZEGÓŁY

ROZWÓJ ORGANIZACJI

NABÓR ZAMKNIĘTY

Nieustanny rozwój organizacji w czasach gospodarki zmiany jest procesem stałym, elastycznym i ewoluującym. Organizacja może być postrzegana jako całość, system czy sieć, w którym zachodzi wymiana informacji i zasobów. Jednocześnie, każda składowa to element wpływający na rozwój lub zastój organizacji...

SZCZEGÓŁY

CZŁOWIEK NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

NABÓR ZAMKNIĘTY

Rynek nieruchomości, definiowany jako ogół warunków, w których odbywa się transfer praw do nieruchomości oraz są zawierane umowy, które stwarzają wzajemne prawa i obowiązki, połączone z władaniem nieruchomościami jest rynkiem nieformalnym. Działają na nim różne podmioty, jak: inwestorzy...

SZCZEGÓŁY

PRAWO – KONCEPCJE, REGULACJE, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY

NABÓR ZAMKNIĘTY

Prawo, ze względu na wieloznaczność pojmowania, w tym różnice światopoglądowe wydających o nim opinie, jest pojęciem wyjątkowo trudnym do zdefiniowania. Dlatego wszelkie jego definicje są przedmiotem sporów. Prawo w ujęciu przedmiotowym...

SZCZEGÓŁY

W STRONĘ ZIELONEJ GOSPODARKI

NABÓR ZAMKNIĘTY

Obecnie o żadnym państwie na świecie nie można powiedzieć, że jego gospodarka jest w pełni zielona. Można jedynie wskazać na kraje, które osiągnęły największy postęp w zakresie wdrażania elementów zielonej ekonomii. Wieloaspektowy proces transformacji...

POSTRZEGANIE

SIEBIE I ŚWIATA

NABÓR ZAMKNIĘTY

Czy istnieje obiektywny odbiór siebie i otaczającej nas rzeczywistości? Czy można zmienić swój sposób patrzenia na świat? Nasze przekonania stanowią rodzaj filtru, za pośrednictwem którego interpretujemy rzeczywistość. Kształtowane od najmłodszych lat naszego życia....

SZCZEGÓŁY

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG

SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH

 

NABÓR ZAMKNIĘTY

Dziś aktywność sportowa i turystyczna to niemal całkowita swoboda w realizacji zindywidualizowanych potrzeb, najczęściej będących efektem prowadzonego stylu życia. Nabywając (luksusowe, wyrafinowane) usługi sportowo-rekreacyjne i/lub turystyczne...

SZCZEGÓŁY

CZŁOWIEK

I PIENIĄDZ

NABÓR ZAMKNIĘTY

Pieniądz – materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę od zarania dziejów kształtował postawy społeczne i gospodarcze. Wyjaśnienie funkcji pieniądza w procesie mechanizmów procesów gospodarczych jest kluczem do zrozumienia tego jak funkcjonuje gospodarka...

SZCZEGÓŁY

RYNEK SPOŻYWCZY

NABÓR ZAMKNIĘTY

Rynek spożywczy jest jednym z najważniejszych i najprężniej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. To szeroko rozumiany rynek producentów, przetwórców oraz dystrybutorów żywności. Imponujące tempo jego rozwoju pozostawia szerokie możliwości dla badaczy...

SZCZEGÓŁY

FINANSE, BANKOWOŚĆ, UBEZPIECZENIA

NABÓR ZAMKNIĘTY

Finanse możemy krótko sprecyzować jako ogół zjawisk pieniężnych, będących wynikiem działalności gospodarczej oraz społecznej. Wyjaśnienie funkcji pieniądza w procesie mechanizmów procesów gospodarczych jest kluczem do zrozumienia tego jak funkcjonuje gospodarka...

SZCZEGÓŁY

RYNEK FARMACEUTYCZNY

NABÓR ZAMKNIĘTY

Farmaceutyka, definiowana jako ogół nauk o lekach, posiada w swoim zakresie projektowanie ich, przechodząc przez produkcję aż do dystrybucji leków. W jej skład wchodzą między innymi takie zagadnienia jak: badania nad nowymi produktami farmaceutycznymi...

SZCZEGÓŁY

WOLNOŚĆ: WARTOŚĆ NADRZĘDNA W ETYCE, POLITYCE I EKONOMII

NABÓR ZAMKNIĘTY

Nie tylko komentatorzy współczesnego życia społecznego i politycznego, ale także wielu filozofów przełomu XX i XXI wieku zauważa, że pojęcie wolności coraz rzadziej pojawia się w debatach publicznych, hasłach wyborczych a także w naszych codziennych dyskusjach...

SZCZEGÓŁY

COACHING

Nabór do 30 czerwca 2019 r.

Nieustanny rozwój jest cechą obecnych czasów. Wiedza i doskonalenie są kluczowymi czynnikami wartościującymi, dlatego odczuwamy tak silną potrzebę stałego doskonalenia umiejętności, rozwoju nowych narzędzi, wzmacniania kompetencji, podnoszenia kwalifikacji.

SZCZEGÓŁY

RYNEK PRACOWNIKA
 I PRACODAWCY

Nabór do 31 sierpnia 2019 r.

Pozyskanie odpowiednich pracowników staje się w wielu branżach coraz trudniejsze. Co sprawia, że pracownicy odchodzą, a nowi nie są zainteresowani współpracą lub traktują firmy jako trampoliny do dalszych poszukiwań? Jaki jest obecny rynek pracy? Czy zmiana pokoleń wpłynie na procesy...

SZCZEGÓŁY

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl