WYTYCZNE PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

Wszystkich Autorów zapraszamy do zapoznania się z kryteriami oceny i wytycznymi publikacji w naszym czasopiśmie.

 

KRYTERIA OCENY ARTYKUŁÓW

 

 1. Tekst powinien spełniać warunki wynikające z typologii publikacji naukowych umożliwiające zakwalifikowanie go jako publikacji naukowej;
 2. Tekst zgłaszany do publikacji powinien być przygotowany w sposób zrozumiały, należy unikać terminów rzadko używanych i przestarzałych, chyba że wymaga tego charakter pracy;
 3. Zgłaszany tekst powinien być oryginalny, wcześniej nie publikowany a w trakcie procesu redakcyjnego nie może być przekazany do publikowania w innym czasopiśmie;
 4. Tekst powinien spełniać wymogi edycyjne dotyczące jego objętości, streszczenia, słów kluczowych, a także spójności wykazu literatury i jej cytowania oraz pod względem treści, tabel, wykresów, rysunków, zdjęć;
 5. Autor powinien określić w artykule jego kategorię: artykuł badawczy, doniesienia naukowe czy artykuł przeglądowy oraz określić przedmiot badań;
 6. Dane, badania, analizy, schematy i wykresy zawarte w tekście powinny zostać zgromadzone w sposób rzetelny i być przedstawione w przejrzysty sposób;
 7. Ważna jest istotność treści artykułu dla oceny analizowanych zjawisk;
 8. Ważna jest jakość informacji liczbowych oraz zastosowanych metod analitycznych;
 9. Istotna jest wartość wyników dokonanej analizy i weryfikacji hipotez oraz ocena wkładu, jaki artykuł wnosi w rozwój badań nad danym zagadnieniem naukowym;
 10.  Informacje przy wykresach i w tekście nie powinny powtarzać danych liczbowych zamieszczonych w tabelach;
 11. Opis źródeł danych pod tabelami powinien zapewniać możliwość łatwego odnalezienia określonej publikacji;
 12. W tekście powinny zostać zawarte przejrzyste wnioski/konkluzje oraz ich znaczenie badawcze lub praktyczne;
 13. Tekst powinien zawierać zwięzłe podsumowanie;
 14. Korzystanie z cudzych prac dopuszczalne jest tylko w poszanowaniu zasad prawa autorskiego.

 

 

WYTYCZNE PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW

 

Struktura artykułu powinna składać się z:

 1. Tytułu w języku polskim;
 2. Tytułu w języku angielskim;
 3. Imienia i Nazwiska Autora/Autorów;
 4. Jednostki afiliacyjnej Autora/Autorów;
 5. Typu artykułu;
 6. Źródła finansowania badań i artykułu;
 7. Streszczenia w języku polskim (100-150 słów);
 8. Streszczenia w języku angielskim (100-150 słów);
 9. Słów kluczowych w języku polskim (3-5 słów);
 10. Słów kluczowych w języku angielskim (3-5 słów);
 11. Wstępu;
 12. Tekstu właściwego podzielonego na śródtytuły;
 13. Podsumowania;
 14. Bibliografii wraz z numeracją (10-30 pozycji).

 

Tekst artykułu powinien być przygotowany:

 1. W programie MS WORD w formacie *.doc lub *.docx z możliwością edycji;
 2. Czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pkt;
 3. Z interlinią 1,5 punktu;
 4. Bez ustawionych automatycznie odstępów przed i po akapicie;
 5. Z usuniętymi podwójnymi spacjami.

 

Objętość artykułu (wraz z tabelami, rysunkami, bibliografią oraz streszczeniami i słowami kluczowymi) powinna wynieść:

 1. Od 10 do 25 stron formatu A4 (w zależności od wymogów dyscypliny naukowej);
 2. W tym streszczenie - 100 do 150 słów w języku polskim oraz od 100 do 150 słów w języku angielskim.

 

Wskazówki dotyczące tabel, zdjęć, schematów oraz wykresów:

 1. Wszystkie tabele/rysunki/wykresy/zdjęcia muszą być zapowiedziane w tekście np.: … jak wynika z tabeli 1/rysunku 1 …..;
 2. Tytuł tabeli/rysunku/wykresu/zdjęcia powinien znajdować się nad tabelą/rysunkiem/wykresem/ zdjęciem, natomiast źródło umieszczamy pod tabelą/rysunkiem/wykresem/zdjęciem;
 3. Źródło umieszczamy pod tabelą/rysunkiem/wykresem/zdjęciem;
 4. Tabele/rysunki/wykresy powinny być zapisane w oddzielnych plikach w programie źródłowym (np. Excel) i dosłane jako załącznik wiadomości;
 5. Wszelkie pliki graficzne powinny być zapisane w oddzielnych plikach w formacie: *.jpg, *.pdf, o rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi i dosłane jako załącznik wiadomości.

 

Wskazówki dotyczące przypisów:

 1. Przypisy znajdują się w tekście i powinny być umieszczone w nawiasach np.: (Lash, Urry 1988);
 2.  Jeśli w tekście znajduje się cytat, umieszczamy go w cudzysłowie, a w przypisie po dacie wydania znajduje się przywoływana strona np.: „(…) treść” (Lash, Urry 1988: 43);
 3. Przypisy prawne uzupełniamy pozycją Dziennika Ustaw, Dziennika Urzędowego, Sygnaturą sprawy, numerem wyroku;
 4. Każde przywoływane źródło/przypis w tekście winno być zawarte w Bibliografii;
 5. Przywoływanie źródeł internetowych w tekście winno być opatrzone adresem strony i rokiem dostępu np.: (http://kwartalnikrsk.pl 2013).

 

Wskazówki dotyczące bibliografii:

 1. Bibliografia znajduje się na końcu artykułu;
 2. W wykazie powinny się znajdować pozycje wykorzystane w artykule;
 3. Pozycje w bibliografii powinny być ponumerowane i ułożone alfabetycznie bez podziału na rodzaj źródła;
 4. Każde przywoływane źródło internetowe w tekście winno być zawarte w Bibliografii wraz z peł¬nym adresem strony i datą dostępu zapisaną w formacie [dzień.miesiąc.rok];
 5. Na końcu każdej pozycji Bibliografii powinna znajdować się kropka kończąca zdanie.

 

Schemat zapisu bibliografii:

 1. Monografie: Bauman Z., (2006) Płynna nowoczesność, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 2. Wydania zbiorowe: Koczanowski J., (1986) Ochrona dóbr osobistych osób prawnych [w:] Piątkowski J., (red.), Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 3. Wydania zbiorowe internetowe: Paleczny T., (2002) Meandry wielokulturowości. Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych –USA i Brazylia [w:] www.isr. wsmip.uj.edu.pl/publikacje/meandry.doc [01.11.2016].
 4. Czasopisma obcojęzyczne: Auerswald P.E., Branscomb L.M., (2003) Valleys of Death and Darwinian Seas, “Journals of Technology Transfer” tom XI, nr 28.
 5. Czasopisma polskie: Kędzierska M., (2007) Śledztwo dziennikarskie – wybrane zagadnienia, „Prokuratura i Prawo” nr 4.
 6. Strony internetowe: http://emas.gdos.gov.pl [29.07.2016].
 7. Rozporządzenia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, (Dz.Urz.UE Serii L 342 z 22.12.2009 r.).
 8. Wyroki: Wyrok ETPCz z dnia 14 czerwca 2016 roku, nr 619/12.
 9. Ustawy: Ustawa Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 ze zm.).
 10. Ustawy tekst jednolity: Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1137).
 11. Konstytucja: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2009 r. nr 114, poz. 946).
 12. Postanowienia sądu: Postanowienie SN z dnia 6 czerwca 2006 roku, sygn. IV KK 87/06.

 

Przed wysłaniem artykułu prosimy o ponowne sprawdzenie zgodności struktury i formy artykułu oraz załączników z wytycznymi.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

 

POBIERZWYTYCZNE PUBLIKACJI       POBIERZWZÓR ARTYKUŁU 

DLA  AUTORÓW > WYTYCZNE

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl