VI OGÓLNOPOLSKA e-KONFERENCJA NAUKOWA

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportowy i zdrowy tryb życia to bardzo szybko rozwijający się trend ostatnich lat. Diety, suplementy, odżywki, aktywność fizyczna osób młodego pokolenia oraz seniorów, organizacja imprez sportowych, sport zawodowy i amatorski, edukacja sportowa i rozwój, przemysł okołosportowy, kultura i etyka sportu, finansowanie sportu, trenerzy personalni czy uzależnienia w sporcie to tematy często poruszane we współczesnych rozważaniach.

 

Uzasadnienie konferencji:

 

Konferencja stawia sobie za cel podjęcie interdyscyplinarnej analizy szeroko rozumianych relacji zachodzących pomiędzy sportem a rynkiem, kulturą i społeczeństwem, wskazanie ich mocnych i słabych aspektów oraz określenie czynników, które z jednej strony przyczyniają się do powstawania nierówności społecznych a z drugiej do wzrostu świadomości, poprawy jakości i długości życia czy całego biznesu sportowego. We wszystkich tych relacjach zachodzą na naszych oczach daleko idące zmiany. Sprawiają one, że utracił na znaczeniu podział na klasyczne dyscypliny naukowe, jak również wąsko definiowany przedmiot badań. Jedną z odpowiedzi na powyższe zjawisko jest interdyscyplinarny sposób prowadzenia badań. Konferencja przyczyni się nie tylko do określenia problemów współczesnego sportu, ale także do wskazania ewentualnych sposobów i możliwości ich rozwiązywania. Będzie to także doskonała okazja do wymiany myśli, poglądów i prezentacji swoich wyników badań. Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, młodych pracowników naukowych i doktorantów, którzy chcieliby wymienić się doświadczeniami badawczymi. Zapraszamy także doświadczonych pracowników naukowych, którzy chcieliby podzielić się swoimi analizami z szerszą grupą odbiorców oraz przedstawicieli władz samorządowych, federacji sportowych i praktyków mających doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, npromowaniu czy prowadzeniu działalności nsportowej, nbiznesowej oraz społecznej.

 

Opiekun merytoryczny: dr hab. Robert Geisler, Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma, prof. Uniwersytetu Opolskiego

 

Partnerzy konferencji:

 

 

Obszary tematyczne konferencji:

 

• Biomonitoring i biotechnologie sportowe

• Biznes sportowy

• Ciało i jego poprawa

• Coaching sportowy

• Dydaktyka Aktywności Fizycznej

• Edukacja sportowa

• Ekonomia sportu

• E-sport – nowe oblicza sportu

• Etnologia Sportu

• Etyka i zachowania (nie)sportowe

• Farmaceutyka w sporcie

• Filozofia sportu

• Finansowanie sportu

• Fitness

• Fizjologia sportu w praktyce

• Fizjoterapia w sporcie i rekreacji

• Fotografia i sztuka sportowa

• Gimnastyka korekcyjna

• Historia sportu

• Imprezy i obiekty sportowe – prawo, zarządzanie

• Jakość i bezpieczeństwo w sporcie

• Kompletny rozwój młodego zawodnika

• Komunikacja i dziennikarstwo sportowe

• Konsumpcjonizm a sport – wyzwania współczesności

• Kształcenie - Analityk gry sportowej

• Kultura fizyczna

• Manager sportu, piłki nożnej

• Marketing sportowy

• Medycyna dla sportu

• Nowe technologie w służbie sportu

• Nauki wojskowe a sport

• Odżywki oraz ich wpływ na ciało

• Organizacja i Zarządzanie Sportem

• Organizacje pozarządowe wspierające sport

• Prawo a sport

• Promocja sportu

• Przedsiębiorczość sportowa

 

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne,Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządzanie, Media i Komunikowanie,Pedagogika, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Medycyna Wieku Rozwojowego, Farmacja, Kultura Fizyczna, Biotechnologia, Zdrowie Publiczne.

 

Forma konferencji:

 

Zaproponowana tematyka nie wyczerpuje całości zagadnień dotyczących sportu. Organizatorzy są otwarci na inne propozycje, które mogą wzbogacić dyskusję nad relacjami i zależnościami między sportem, kulturą, gospodarką i społeczeństwem we współczesnym świecie.

 

Można przedstawić swoje wystąpienie w następujących formach: prezentacji on-line podczas webinaru lub publikacji bez głoszenia. Nagrane video z prezentacjami rozpowszechnione zostaną wśród Autorów po webinarze. Przez 7 dni będzie możliwość zadawania pytań dotyczących prezentacji video ich Autorom.

 

Językiem konferencji jest język polski. Językami publikacji pokonferencyjnej są: język polski i angielski.

 

Organizatorzy konferencji: Agencja Managerska VIP for You,

Partnerzy: Fundacja Managerska Creative, Instytut Prawa i Medycyny, Koło Naukowe Prawa Cywilnego UJ, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ

 

 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres konferencja@kwartalnikrsk.pl do 20.06.2018 roku.

 

Referaty, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w formie artykułów naukowych

w punktowanym czasopiśmie „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”.

 

MNiSW dla czasopisma to:

 

 

Opłata konferencyjna wynosi:

 

1. Prezentacja on-line (video*) + publikacja + certyfikat - 359 zł.

2. Publikacja bez głoszenia - 169 zł.

 

*Otrzymają Państwo link do pokoju konferencji. Możecie dołączyć do konferencji z dowolnego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do Internetu. Jeżeli nie możecie czynnie uczestniczyć w prezentacji lub będziecie przebywać w tym czasie w miejscu o słabym zasięgu, przesłane wcześniej nagranie prezentacji zostanie zaprezentowane, jakby uczestniczyli Państwo w konferencji osobiście. Przez 7 dni będą mogli Państwo zadawać i udzielać odpowiedzi na pytania.

 

 

Wpłaty proszę dokonać a na konto: mBank 81 1140 2004 0000 3402 5816 6731

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko VI KONFERENCJA RSK.

 

 

Terminy:

 

  • 20.06.2018 r. – zgłoszenie udziału i wniesienie opłaty
  • 24.06.2018 r. – przesyłanie nagrań i prezentacji
  • 27.06.2018 r. – konferencja
  • 30.09.2018 r. – nadsyłanie gotowych artykułów.

 

Udział w Konferencji to doskonała okazja, aby zdobyć dodatkowe, bardzo istotne punkty w dorobku naukowym. Pozwoli na to występ on-line z zaświadczeniem o udziale w konferencji (certyfikat) oraz publikacja w punktowanym czasopiśmie naukowym. Artykuły, po uzyskaniu dwóch niezależnych pozytywnych recenzji, będą opublikowane w punktowanym czasopiśmie „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”.

• Przemysł farmaceutyczny

• Przemysł odżywek

• Przemysł sportowy oraz okołosportowy

• Przez zabawę i grę do kształcenia kultury fizycznej

• Psychologia sportu i aktywności fizycznej

• Rozwój osobisty i doskonalenie w sporcie

• Ruchy społeczne sportu amatorskiego

• Seniorzy i sport

• Socjologia Sportu

• Społeczna odpowiedzialność organizacji sportowych i kibiców

• Sport amatorski i zawodowy

• Sport i nauka

• Sport osób z niepełnosprawnościami

• Sport w kulturach świata

• Sport w literaturze

• Sport akademicki

• Sporty tradycyjne i nowoczesne

• STreZ – system treningu zintegrowanego

• Suplementacja diety osób aktywnych fizycznie

• Taniec w Kulturze Fizycznej

• Techniki relaksacyjne

• Teoria i metodyka wychowania fizycznego

• Teoria i praktyka treningu sportowego

• Teoria sportu

• Terapia zajęciowa

• Terapeutyka sportowa

• Trener personalny i trener CHUK

• Turystyka i rekreacja sportowa

• Uzależnienia w sporcie

• Wpływ sportu na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka

• Wychowanie fizyczne

• Zawody sportowe

• Związki i organizacje sportowe

• Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie i rekreacji.

 

KONFERENCJE >  VI OGÓLNOPOLSKA E-KONFERENCJA NAUKOWA

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl