PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

KRYTERIA OCENY ARTYKUŁÓW:

 

Wstępną ocenę złożonych materiałów przeprowadza Redakcja. Prosimy Autorów o zapoznanie się z kryteriami oceny, które warunkują przyjęcie artykułu do procesu wydawniczego:

 

 • Spełnienie warunków do zakwalifikowania artykułu jako naukowego wynikających z typologii publikacji naukowych;
 • Istotność treści artykułu dla oceny analizowanych zjawisk;
 • Jakość informacji liczbowych oraz zastosowanych metod analitycznych;
 • Wartość wyników dokonanej analizy i weryfikacji hipotez oraz ocena wkładu, jaki artykuł wnosi w rozwój badań nad danym zagadnieniem naukowym;
 • Poprawność redakcji treści tekstowej, tabel, wykresów, rysunków, zdjęć oraz opis źródeł danych;
 • Spełnienie wskazanych w informacjach dla Autorów wymogów edycyjnych artykułu, w tym: objętości, streszczenia, słów kluczowych, spójności wykazu literatury i jej cytowania;

 

 

SCHEMAT PROCEDURY PUBLIKACJI

 

Poniżej przedstawiamy procedurę publikacji w naszym czasopiśmie:

 

 1. Autor w procesie przygotowania artykułu powinien kierować się wymogami dostępnymi w zakładce Wytyczne; (podlinkuj)
 2. Autor drukuje i własnoręcznie podpisuje wymagane dokumenty znajdujące się w zakładce Oświadczenia. (podlinkuj) Następnie skanuje je lub robi zdjęcie dobrej jakości przygotowując do wysyłki e-mailem;
 3. Gotowy artykuł wraz z załącznikami i oświadczeniami Autor wysyła na adres e-mail Redakcji: biuro@kwartalnikrsk.pl. Do 10 dni roboczych Autor otrzyma odpowiedź w sprawie zgodności artykułu z wymogami czasopisma i przyjęciu artykułu do dalszego procesu wydawniczego;
 4. Brak wypełnionego i podpisanego oświadczenia skutkuje automatycznym odrzuceniem artykułu przez Redakcję;
 5. Po akceptacji artykułu zostaje on przekazany do podwójnej recenzji. Czas oczekiwania na recenzje to minimum 30 dni roboczych;
 6. W przypadku braku jednoznacznie pozytywnej recenzji, artykuł zostaje odesłany Autorowi celem dostosowania go do wymogów wskazanych przez Recenzenta;
 7.  Artykuł otrzymujący pozytywną recenzję zostaje przekazany do korekty, a następnie Korekty Autorskiej i publikacji/druku, zgodnie z harmonogramem wydawniczym czasopisma;
 8. Wersja elektroniczna zawieszana jest na stronie www czasopisma w zakładce Wydane numery (podlinkuj),
 9. Egzemplarze drukowane czasopisma przesyłane są do bibliotek zgodnie z listą w zakładce Deklaracja wersji (podlinkuj);
 10. Pojedynczy drukowany egzemplarz kwartalnika „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” z opublikowanym artykułem Autora zostaje wysłany na wskazany przez Autora adres;
 11. Autor może domówić więcej egzemplarzy drukowanych danego numeru za dopłatą w kwocie 12,90 zł za każdy dodatkowy egzemplarz.

 

 

RECENZJE

 

Procedura recenzowania artykułów naukowych w czasopiśmie "Rynek – Społeczeństwo – Kultura" została stworzona w zgodzie ze wskazówkami przedstawionymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011, Wydawnictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Informacje wstępne:

 

 • Wszystkie nadesłane artykuły naukowe zgłoszone do publikacji są poddawane recenzji;
 • Przysyłając artykuł Autor/Autorzy automatycznie wyrażają zgodę na ich recenzję;
 • Autorzy zobowiązują się, że przesłane przez nich materiały nie były do tej pory publikowane w żadnym innym czasopiśmie, w innej formie oraz nie zostały wysłane do innych wydawnictw;
 • Autorzy zobowiązują się do przeczytania i stosowania zasad etycznych czasopisma zawartych w zakładce Kodeks etyczny;
 • Autorzy zobligowani są do przeczytania informacji oraz stosowania obowiązków zawartych w zakładce Dla Autorów.

 

 

Procedura recenzowania:

 

 • Wszystkie nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej, technicznej oraz merytorycznej przed Redakcję, która po pozytywnym zaopiniowaniu, przesyła artykuł do recenzji;
 • Artykuł zostaje poddany procedurze recenzji przez dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez Autora publikacji;
 • Recenzenci korzystają z udostępnionego im przez Redakcję Arkusza Recenzji, (bez podlinkowania) który umożliwia jednoznaczne określenie oceny i/lub rekomendacji odnośnie publikacji nadesłanych przez Autorów treści, pozwala również na umieszczenie przez Recenzenta uwag odnośnie strony merytorycznej oraz technicznej artykułu;
 • Uwagi Recenzenta są przekazywane Autorowi, który ma obowiązek uwzględnić przedstawione zalecenia – zmodyfikowany w ten sposób artykuł jest ponownie poddawany recenzji;
 • Arkusz recenzji dostępny jest na dole strony
 • W trosce o wysoki poziom merytoryczny czasopisma Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko tych z nadesłanych tekstów, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w przypadku kwestii spornych (jedna opinia pozytywna, druga negatywna), powoływany jest trzeci Recenzent;
 • Procedura recenzowania przestrzega double-blind review process – Recenzent oraz Autor nie znają swojej tożsamości;
 • Jeżeli Recenzent zna tożsamość Autora zobowiązany jest do podpisania deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem bezpośrednie relacje osobiste (związek małżeński, pokrewieństwo do drugiego stopnia), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji;
 • W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przeprowadzonej procedurze recenzowanego artykułu, wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Redakcja, a w sytuacjach przez nią nierozstrzygniętych – Rada Programowa czasopisma;
 • Ostateczna decyzja o publikacji artykułu podejmowana jest przez Redaktora Naczelnego.

 

Uwagi ogólne:

 

 • Redakcja kieruje się zasadą przestrzegania norm etycznych w odniesieniu do wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza w kontekście łamania i/lub naruszania praw autorskich: wszelkie tego typu praktyki będą sukcesywnie demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (m.in. towarzystw, instytucji naukowych, podmiotów zatrudniających Autorów);
 • Recenzenci gwarantują niezależność, brak konfliktu interesów z Autorami prac (m.in. brak bezpośredniej relacji osobistej – w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, relacji podległości zawodowej, bezpośredniej współpracy naukowej w przeciągu co najmniej dwóch ostatnich lat poprzedzających przygotowanie recenzji);
 • Redakcja w żaden sposób nie wywiera wpływu na Recenzentów;
 • Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane;
 • Redakcja nie sonduje wyników recenzji;
 • Redakcja szanuje stanowisko Recenzenta odnośnie recenzowanego artykułu;
 • Lista Recenzentów jest dostępna na stronie internetowej czasopisma w zakładce Recenzenci. Lista Recenzentów jest uaktualniana przez Redakcję raz w roku.

 

 

KOREKTA

 

Każdy artykuł, jak i całe czasopismo, poddawane są korekcie redakcyjnej, językowej, stylistycznej, technicznej, wydawniczej i autorskiej.

 

Korekta redakcyjna – korekta wykonywana przez Redakcję merytoryczną, polega na sprawdzeniu błędów, a także rodzaju i rozmiaru zmian autorskich, aby ograniczyć je do niezbędnego minimum;

 

Korekta językowa polega na poprawieniu błędów językowych: ortograficznych, literowych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Poprawiane są również błędy stylistyczne. Nie poprawia się błędów logicznych ani rzeczowych;

 

Korekta techniczna – etap korekty wykonywany w aspekcie techniczno-produkcyjnym, kontrolującym jakość wykonania składu;

 

Korekta wydawnicza – korekta wykonywana przez pracowników wydawnictwa: korektorów – sprawdzających zgodność złożonego tekstu z maszynopisem; Redaktorów merytorycznych – kontrolujących odbitki składów pod względem ich zgodności z opracowaniem redakcyjnym maszynopisu wydawniczego; Redaktorów technicznych – nadzorujących prawidłowość technicznego wykonania składów;

 

Korekta autorska – wykonywana jest przez Autora artykułu według schematu:

1. Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, artykuł przechodzi przez proces korekcyjny i zostaje przesłany Autorowi w postaci pliku .pdf w stanie, który nadawałby się do publikacji;

2. Autor zobowiązany jest do sprawdzenia treści oraz naniesienia uwag, o ile zaistniała ku temu potrzeba, przestrzegając terminu podanego w treści e-maila;

3. Autor może przeprowadzić korektę na dwa sposoby:

 1. Na otrzymanym pliku .pdf może zamieścić sugerowane zmiany w komentarzach, poprzez podświetlenie zmienianego tekstu i dodanie notatki z właściwym tekstem;
 2. Może skorzystać z Arkusza korekty autorskiej uzupełniając sugerowane zmiany w pliku pdf lub pliku Word.

 

 

ZABEZPIECZENIA

 

Mając na uwadze zachowanie wszelkich norm etycznych związanych z prowadzoną działalnością naukową, Redakcja zobowiązuje się do przestrzegania aktywnego przeciwdziałania na rzecz tzw.:

 

 • ghostwriting - występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego nazwisko nie zostało ujawnione jako jednego ze współautorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;
 • guest autorship - („honorary authorship”) mamy z nim do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniony jako Autor/Współautor publikacji. W sytuacjach, kiedy dany artykuł ma więcej niż jednego Autora, niezbędne jest określenie przy nazwisku każdego z Autorów jego procentowego wkładu w publikację.

 

Działając aktywnie na rzecz przeciwdziałania wymienionym wyżej zjawiskom, każdy z Autorów zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym znajduje się informacja, że jest wyłącznym autorem przesłanego artykułu lub do wymienienia wszystkich osób biorących aktywny udział w procesie jego powstania, w podziale procentowym.

 

 

PROBLEMY ETYCZNE

 

W przypadkach stwierdzenia: nierzetelności, podejrzenia o duplikat, plagiatu, sfabrykowania danych, autorstwa widmo, autorstwa gościnnego, autorstwa grzecznościowego, konfliktu interesów lub innego problemu etycznego Redakcja będzie kierować się wytycznymi wyznaczającymi algorytm postępowania opracowanymi przez Comittee on Publication Ethics (COPE).

 

Szczegółowe informacje w załączniku.

PROCEDURY

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl