KODEKS ETYCZNY CZASOPISMA

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

Czasopismo naukowe „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” ma na celu zapewnienie etyki i jakości publikacji naukowych. Redakcja czasopisma dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: Autor, Redaktor, Recenzent oraz Wydawca są zobligowane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.

 

 

POLITYKA OPEN ACCESS

Treści zawarte w czasopiśmie „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” udostępniane są w bezpłatnym, otwartym dostępie.

 

Polityka Open Access, przyjęta przez czasopismo, bazuje na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość ukierunkowana na zwiększenie cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych.

 

Publiczne udostępnianie badań wspiera szerszą globalną wymianę wiedzy i przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

 

Otwarty dostęp do rozpowszechniania treści naukowych i edukacyjnych (artykułów, książek oraz wszystkich innych materiałów) w Internecie zakłada wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego.

 

Wszystkie zastosowania służące celom naukowym, czyli czytanie, zapisywanie na dysku komputera, kopiowanie, dystrybuowanie, drukowanie, przeszukiwanie i linkowanie, jest dozwolone. Jedynym ograniczeniem narzuconym na użytkownika jest poprawne cytowanie i określenie autorstwa pracy.

 

W związku z powyższym Autor/Autorzy artykułów zobowiązani są do przekazania wydawcy prawa do wykorzystania przesłanego tekstu i jego zamieszczenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma oraz w bazach referencyjnych, w których indeksowane jest czasopismo.

 

Więcej informacji w: Open Access Publishing & Scholarly Societies A Guide

 

 

LICENCJA CREATIVE COMMONS

 

Creative Commons (CC) - to międzynarodowy projekt oferujący darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Creative Commons pozwala swobodnie korzystać z treści, które znajdują się w Internecie oraz ułatwia dzielenie się tym, co tworzymy.

 

Czasopismo „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” oraz artykuły publikowane w czasopiśmie udostępniane są na Licencji CC-BY-SA (Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Polska), która pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu pod warunkiem oznaczenia autorstwa oryginału, a w przypadku utworów zależnych udzielenia takiej samej licencji, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

 

Więcej na stronie: Licencje Creative Commons 4.0 – Swoboda użycia, najważniejsze informacje / Centrum Cyfrowe, Vivid Studio, licencja CC BY / http://creativecommons.pl/2017/01/licencje-creative-commons-4-0-swoboda-uzycia-najwazniejsze-informacje/

Creative Commons Polska – Wybierz licencję / Creative Commons Polska, licencja CC BY / http://creativecommons.pl/wybierz-licencje/

 

 

AUTORZY

 

 1. Autorzy zobligowani są do poznania i stosowania Kodeksu etycznego, Regulaminu, Polityki prywatności oraz Procedur i Standardów obowiązujących w czasopiśmie „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”;
 2. Wszystkie nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej, technicznej oraz merytorycznej przed Redakcję, która po pozytywnym zaopiniowaniu, przesyła artykuł do recenzji;
 3. Przysyłając artykuł Autorzy automatycznie wyrażają zgodę na ich recenzję;
 4. Autorzy zobowiązują się, że przesłane przez nich materiały nie były do tej pory publikowane w żadnym innym czasopiśmie, w innej formie oraz nie zostały wysłane do innych wydawnictw;
 5. Autorzy zobligowani są do przeczytania informacji oraz stosowania obowiązków zawartych w zakładce Dla Autorów;
 6. Artykuły zgłaszane do publikacji są poddawane sprawdzaniu systemami antyplagiatowymi;
 7. Autorzy zobligowani są do:
 1. Ujawnienia informacji o procentowym wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie nadesłanego artykułu. Autorstwo artykułu nie obejmuje zmian stylistycznych, tylko merytoryczne. Redakcja przyjmuje tylko artykuły, w powstaniu których uczestniczyło maksymalnie 5 (pięciu) Autorów;
 2.  Podania informacji o źródłach finansowania nadesłanej publikacji;
 3. Oświadczenia, że przesłany do publikacji artykuł nie został opublikowany i nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie;
 4. Oświadczenia, że przesłany artykuł jest oryginalny.
 5. Właściwego sposobu cytowania i potwierdzania źródeł. Autor może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych celem wykorzystania w procesie wydawniczym;
 6. Podania wszelkich informacji związanych z konfliktem interesów;
 7. Korzystanie z cudzych prac w poszanowaniu zasad prawa autorskiego;
 8. Niezwłocznego powiadomienia Redakcji o znaczących błędach w swojej publikacji celem opublikowania erraty lub sprostowania;
 9. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawcę zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, nr 119).

 

 

ZABEZPIECZENIA

 

Mając na uwadze zachowanie wszelkich norm etycznych związanych z prowadzoną działalnością naukową, Redakcja zobowiązuje się do przestrzegania aktywnego przeciwdziałania na rzecz tzw.:

 

 • ghostwriting - występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego nazwisko nie zostało ujawnione jako jednego ze współautorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji;

 

 • guest autorship - („honorary authorship”) mamy z nim do czynienia wówczas, gdy udział Autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniony jako Autor/Współautor publikacji. W sytuacjach, kiedy dany artykuł ma więcej niż jednego Autora, niezbędne jest określenie przy nazwisku każdego z Autorów jego procentowego wkładu w publikację.

 

Działając aktywnie na rzecz przeciwdziałania wymienionym wyżej zjawiskom, każdy z Autorów zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym znajduje się informacja, że jest wyłącznym autorem przesłanego artykułu lub do wymienienia wszystkich osób biorących aktywny udział w procesie jego powstania, w podziale procentowym.

 

Więcej informacji o międzynarodowych standardach publikacji dla Autorów.

 

 

RECENZENCI

 

 1. Recenzenci zobligowani są do poznania i stosowania Kodeksu etycznego, Regulaminu, Polityki prywatności oraz Procedur i Standardów obowiązujących w czasopiśmie „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”;
 2. Nowi Recenzenci czasopisma zapoznawani są z powyższymi dokumentami i zasadami obowiązującymi w czasopiśmie, w szczególności z zasadami postępowania w przypadku wykrycia działań nieetycznych;
 3. Recenzenci podejmują się oceny tekstów, do oceny których posiadają wiedzę, kompetencje oraz doświadczenie. Ponadto zobowiązują się do nie przyjmowania do recenzji artykułów opartych o badania podobne do tych, które aktualnie są przedmiotem jego zainteresowań badawczych;
 4. Recenzenci oświadczają, że nie jest im znana tożsamość Autora artykułu. Jeżeli pomimo otrzymania do recenzji artykułu nie pozwalającego na jedno¬znaczne stwierdzenie autorstwa artykułu recenzent potrafi rozpoznać Autora artykułu jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Redaktorowi naczelnemu czasopisma, a ten kieruje artykuł do innego Recenzenta;
 5. Recenzja jest przygotowana w sposób czytelny, merytoryczny i obiektywny oraz zakończona jest jednoznaczną rekomendacją;
 6. Recenzenci zobowiązują się do niewykorzystywania powierzonych mi do recenzji tekstów;
 7. Recenzenci zobowiązują się do przygotowania recenzji w wyznaczonym terminie oraz do informowania redakcji o opóźnieniach występujących w procesie recenzowania;
 8. Nie dopuszcza się kontaktowania Recenzenta z Autorami artykułów bez pośrednictwa redakcji;
 9. Artykuły zostają poddane procedurze recenzji przez dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki afiliowanej przez Autora publikacji;
 10. Procedura recenzowania przestrzega double-blind review process – Recenzent oraz Autor nie znają swojej tożsamości;
 11. Recenzenci korzystają z udostępnionego im przez Redakcję Arkusza Recenzji, który umożliwia jednoznaczne określenie oceny i/lub rekomendacji odnośnie publikacji nadesłanych przez Autorów treści, pozwala również na umieszczenie przez Recenzenta uwag odnośnie strony merytorycznej oraz technicznej artykułu;
 12. Uwagi Recenzenta są przekazywane Autorowi, który ma obowiązek uwzględnić przedstawione zalecenia – zmodyfikowany w ten sposób artykuł jest ponownie poddawany recenzji;
 13. Arkusz recenzji dostępny jest dostępny na stronie czasopisma w zakładkach Procedury oraz Dla Autorów;
 14. W trosce o wysoki poziom merytoryczny czasopisma Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko tych z nadesłanych tekstów, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w przypadku kwestii spornych (jedna opinia pozytywna, druga negatywna), powoływany jest trzeci Recenzent;
 15. Recenzenci gwarantują niezależność, brak konfliktu interesów z Autorami prac (m.in. brak bezpośredniej relacji osobistej – w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, relacji podległości zawodowej, bezpośredniej współpracy naukowej w przeciągu co najmniej dwóch ostatnich lat poprzedzających przygotowanie recenzji);
 16. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przeprowadzonej procedurze recenzowanego artykułu, wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Redakcja, a w sytuacjach przez nią nierozstrzygniętych – Rada Naukowa czasopisma;
 17. Ostateczna decyzja o publikacji artykułu podejmowana jest przez Redaktora Naczelnego;
 18. Recenzenci zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawcę zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, nr 119).

 

 

REDAKTORZY

 

 1. Redaktor naczelny i Redaktorzy zobligowani są do poznania i stosowania Kodeksu etycznego, Regulaminu, Polityki prywatności oraz Procedur i Standardów obowiązujących w czasopiśmie „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”;
 2. Nowi Redaktorzy czasopisma zapoznawani są z powyższymi dokumentami i zasadami obowiązującymi w czasopiśmie, w szczególności z zasadami postępowania w przypadku wykrycia działań nieetycznych;
 3. Redaktorzy nie blokują negatywnych wyników badań, jeżeli artykuł przygotowany jest zgodnie z wytycznymi;
 4. W przypadku artykułów krytycznych Redaktorzy dopuszczają możliwość publikacji merytorycznej polemiki na temat zamieszczonego artykułu;
 5. Redaktorzy czasopisma zobowiązani są do ujawnienia w formie pisemnej wszelkich powiązań z Autorami zgłoszonych do publikacji artykułów. W przypadku zgłoszenia takich powiązań, Redaktorzy nie uczestniczą w procesie redakcyjnym autorów w jakimkolwiek stopniu powiązanych z redaktorami czasopisma. W szczególności należy zwrócić uwagę na powiązania rodzinne, służbowe oraz towarzyskie;
 6. Redaktorzy zapewniają właściwy dobór Recenzentów do oceny tekstów naukowych oraz dokładają wszelkiej staranności do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu recenzowania;
 7. Redaktorzy oświadczają, że nie będę wykorzystywać wiedzy na temat artykułów nadesłanych przez Autorów przed ich publikacją;
 8. Redaktorzy nie sondują wyników recenzji;
 9. Redaktorzy szanują stanowisko Recenzenta odnośnie recenzowanego artykułu;
 10. Redaktorzy w żaden sposób nie wywierają wpływu na Recenzentów;
 11. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane;
 12. Redaktorzy kierują się zasadą przestrzegania norm etycznych w odniesieniu do wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza w kontekście łamania i/lub naruszania praw autorskich: wszelkie tego typu praktyki będą sukcesywnie demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (m.in. towarzystw, instytucji naukowych, podmiotów zatrudniających Autorów);
 13. Decyzje Redaktora naczelnego są niezależne od wydawnictwa, które jest jednocześnie podmiotem finansującym czasopismo;
 14. Redaktorzy zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawcę zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, nr 119);
 15. Redaktorzy kierują się międzynarodowymi standardami etycznymi zawartymi w publikacji COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors.

 

Szczegółowe informacje w załączniku: COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors

 

 

RADA NAUKOWA

 

 1. Przewodniczący Rady Naukowej oraz Członkowie Rady Naukowej zobligowani są do poznania i stosowania Kodeksu etycznego, Regulaminu, Polityki prywatności oraz Procedur i Standardów obowiązujących w czasopiśmie „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”;
 2. Nowi Członkowie Rady Naukowej czasopisma zapoznawani są z powyższymi dokumentami i zasadami obowiązującymi w czasopiśmie, w szczególności z zasadami postępowania w przypadku wykrycia działań nieetycznych;
 3. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Redaktora naczelnego a do zadań Przewodniczącego Rady Naukowej oraz jej Członków należy:
 4. Czuwanie nad poziomem naukowym czasopisma;
 5. Wyznaczanie w porozumieniu z Redakcją kierunków badań, działalności i rozwoju czasopisma i czuwanie nad ich realizacją;
 6. Troska o popularyzację wyników badań naukowych publikowanych w RSK oraz promocja samego czasopisma w swych środowiskach naukowych.
 7. Członkowie Rady Naukowej nie blokują negatywnych wyników badań, jeżeli artykuł przygotowany jest zgodnie z wytycznymi;
 8. W przypadku artykułów krytycznych Członkowie Rady Naukowej dopuszczają możliwość publikacji merytorycznej polemiki na temat zamieszczonego artykułu;
 9. Przewodniczący Rady Naukowej i Członkowie Rady Naukowej oświadczają, że nie będę wykorzystywać wiedzy na temat artykułów nadesłanych przez Autorów przed ich publikacją;
 10. Przewodniczący Rady Naukowej i Członkowie Rady Naukowej nie sondują wyników recenzji, szanują stanowisko Recenzenta odnośnie recenzowanego artykułu ani nie wywierają wpływu na Recenzentów;
 11. Przewodniczący Rady Naukowej i Członkowie Rady Naukowej kierują się zasadą przestrzegania norm etycznych w odniesieniu do wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza w kontekście łamania i/lub naruszania praw autorskich: wszelkie tego typu praktyki będą sukcesywnie demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (m.in. towarzystw, instytucji naukowych, podmiotów zatrudniających Autorów);
 12. Przewodniczący Rady naukowej oraz jej Członkowie zobowiązani są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawcę zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, nr 119).

 

 

PROBLEMY ETYCZNE

 

W przypadkach stwierdzenia: nierzetelności, podejrzenia o duplikat, plagiatu, sfabrykowania danych, autorstwa widmo, autorstwa gościnnego, autorstwa grzecznościowego, konfliktu interesów lub innego problemu etycznego Redakcja będzie kierować się wytycznymi wyznaczającymi algorytm postępowania opracowanymi przez Comittee on Publication Ethics (COPE).

 

Szczegółowe informacje w załączniku: COPE Polish

CZASOPISMO > KODEKS ETYCZNY

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl