RYNEK PRACOWNIKA I PRACODAWCY

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY

 

dr Michał Adam Leśniewski

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Redaktor Numeru

 

Zapraszamy Autorów do nadsyłania tekstów diagnozujących i analizujących m.in.:

 

1/ Funkcje zarządzania miękkiego:

 - planowanie miękkie,

 - organizowanie miękkie,

 - motywowanie miękkie,

 - kontrolowanie miękkie,

2/ Wybrane czynniki zarządzania miękkiego:

 -  modele zarządzania miękkiego,

 -  kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją,

 -  klimat organizacyjny w zarządzaniu organizacją,

 -  świadomość pracowników w zarządzaniu organizacją,

 - zaufanie, mentalność, kreatywność, komunikatywność, relacje itp. w zarządzaniu organizacją,

 - kognitywistyka w zarządzaniu organizacją,

 - świadomość ekologiczna i świadomość ekorozwojowa w zarządzaniu organizacją,

 - behawioryzm w zarządzaniu organizacją,

 - kulturowe procesy zarządzania,

 - pozytywny potencjał organizacji w zarządzaniu,

 - psychologiczno-socjologiczne zachowania pracowników,

 - elastyczność organizacji,

 - zwinność organizacji,

 - praktyczne i naukowe metody transferu wiedzy z organizacji do organizacji

 - inteligencja i intuicja w zarządzaniu,

 - człowiek i jego perspektywa w organizacji,

 - style miękkie negocjacji w biznesie,

 - elastyczność struktur organizacyjnych,

 - strategie miękkie zarządzania.

3/ Wybrane czynniki konkurencyjności miękkiej (czynniki miękkiego potencjału konkurencyjnego):

 - modele konkurencyjności miękkiej organizacji,

 - zasoby ludzkie w konkurencyjności miękkiej,

 - kultura organizacyjna i klimat organizacyjny w konkurencyjności miękkiej,

 - świadomość pracowników w konkurencyjności miękkiej,

 - zaufanie, mentalność, kreatywność, komunikatywność, relacje itp. w konkurencyjności miękkiej,

 - behawioryzm w konkurencyjności miękkiej,

 - świadomość ekologiczna i świadomość ekorozwojowa w konkurencyjności miękkiej,

 - ekologiczna konkurencyjność miękka,

-  ekorozwojowa konkurencyjność miękka,

 - wiedza w konkurencyjności miękkiej,

- inne czynniki konkurencyjności miękkiej.

4/ Behawioralna miękka przewaga konkurencyjna organizacji:

 - modele behawioralnej przewagi konkurencyjnej organizacji,

 - behawioralna kulturowa przewaga konkurencyjna organizacji,

 - behawioralna ekologiczna przewaga konkurencyjna organizacji,

 - behawioralna ekorozwojowa przewaga konkurencyjna organizacji,

 - behawioralna kreatywna przewaga konkurencyjna organizacji,

 - inne typy behawioralnej szczegółowej przewagi konkurencyjnej organizacji.

5/ Metodologia zarządzania miękkiego

 - metody jakościowe i metody ilościowe badań,

 - metody interdyscyplinarne badań.

6/ Miscellanea zarządzania miękkiego

W tym rozdziale będą artykuły, które nie zostały zakwalifikowane do żadnych z powyższych rozdziałów a treść artykułów jest powiązana z zarządzaniem miękkim.

 

Decyzję o zakwalifikowaniu do poszczególnych rozdziałów podejmą recenzenci i redaktor numeru.

 

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA ARTYKUŁÓW

dotyczących prezentowanej problematyki. Prace mogą podejmować z różnych perspektyw badawczych (interdyscyplinarnych), co pozwoli szerzej spojrzeć na wyzwania, z jakimi zmagają się nie tylko naukowcy, ale także (a może przede wszystkim) współczesne przedsiębiorstwa.

 

Na artykuły czekamy do 31 października 2019 r.

 

Wskazówki dotyczące opracowania artykułu do druku znaleźć można w zakładce Wytyczne.

Wszelkie wymagane dokumenty są dostępne w zakładce Oświadczenia.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl.

We współczesnej gospodarce rynkowej poddawanej procesowi globalizacji trudno jest funkcjonować ze słabo rozwiniętymi relacjami międzyludzkimi czy relacjami międzyorganizacyjnymi. Tym problemem między innymi zajmuje się zarządzanie miękkie.  Jest to specjalistyczne spojrzenie na zarządzanie organizacją, które jest istotne w otwartości między sobą różnych podmiotów chcących ze sobą współpracować w zintegrowanym funkcjonowaniu w gospodarce, np. sieciowej. Miękkość zarządzania jest szczególnie ważna, kiedy chcemy współpracować z organizacjami w różnych aspektach i czego wynikiem jest transfer, przepływ wiedzy między organizacjami w tym np. nauką – biznesem – regionem. Swoboda przepływu informacji, wiedzy jest podyktowana zarządzaniem miękkim osadzonym w realiach każdej z tych organizacji. Celem opracowania jest przedstawienie istoty i znaczenia zarządzania miękkiego organizacją. Opracowanie to jest adresowane do ludzi nauki, menedżerów przedsiębiorstw, menedżerów-urzędników czy innych urzędników gmin, powiatów i województw oraz dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zarządzania z ukierunkowaniem na zarządzanie miękkie.

DLA  AUTORÓW > ZGŁOŚ ARTYKUŁ > DOSKONALENIE

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl