NUMER

04(30)/2018 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

 

Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie

/M. Gandhi/

 

Obecnie społeczeństwa i gospodarki przechodzą od ekonomii opartej na paliwach kopalnych do ekonomii bazującej na odnawialnych źródłach energii, od gospodarki rabunkowej do gospodarki wzrastania wraz z przyrodą, odpornej na turbulencje gospodarki. Dążenie do maksymalizacji zysków, dzięki zastosowaniu zielonych – przyjaznych środowisku naturalnemu technologii, nie wyklucza osiągania w długim okresie równowagi między potrzebami rozwoju społeczno-ekonomicznego a poprawą stanu środowiska przyrodniczego. Wywodzący się z koncepcji trwałego, sustensywnego i zrównoważonego rozwoju, zielony model gospodarki zyskuje na znaczeniu. Źródłem wszelkiego postępu jest innowacja, która wpływa w zakresie rozwoju technologii na wdrażanie zielonych technologii i rozwiązań, jeśli nie przyjaznych, to neutralnych wobec środowiska przyrodniczego. Procesy zazieleniania gospodarki dotyczą różnych perspektyw badawczych, co pozwala szerzej spojrzeć na wyzwania, z jakimi zmagają się nie tylko naukowcy, ale także współczesne przedsiębiorstwa. Wskazane powyżej przesłanki przyczyniły się do podjęcia dyskusji na temat dróg prowadzących „w stronę zielonej gospodarki” na łamach kwartalnika Rynek-Społeczeństwo-Kultura. W numerze zamieszczono artykuły m.in. na temat: transformacji w kierunku zielonej gospodarki, działań na rzecz zwiększenia zielonego zatrudnienia, regulacji energetycznych i odnawialnych źródeł energii.

 

W państwa ręce oddajemy artykuły, które wskazują, że inwestowanie w zrównoważoną gospodarkę pozwala chronić środowisko i budować zielony ład zarówno w sektorach wschodzących, jak w sektorach tradycyjnych. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja zainteresuje nie tylko naukowców i studentów, ale będzie również przydatna dla praktyków.

 

Jako redaktorzy naukowi składamy serdeczne podziękowania recenzentom za ich cenne uwagi i sugestie, które niewątpliwie przyczyniły się do ostatecznego kształtu niniejszego kwartalnika.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji,

 

dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska
Politechnika Wrocławska,

Wydział Informatyki i Zarządzanie, Katedra Infrastruktury Zarządzania

 

mgr inż. Adam Sulich

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Strategii i Metod Zarządzania

 

share by mail

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Dawid Mielnik

Filozoficzna wizja pierwotnego stanu natury w dyskursach Hobbesa i Russeau

The philosophical doctrine of initial nature state in Hobbes and Rousseau's discourses

 

Justyna Salamon

Halal a ekologia – analiza wpływu islamu na ochronę środowiska

Halal and ecology - analysis of Islam’s influence to the environmental protection

 

Dawid Mielnik

Ogród źródłem filozoficznej refleksji epikurejskiej w Sofijówce Stanisła  Stanisława Trembeckiego

The garden as source of philosophical epicurean reflection in Stanisław Trembecki’s Sofijówka

 

Adam Sulich

Znaczenie koncepcji ekonomii zrównoważonego rozwoju

The meaning of the sustainable development economy

 

Cezary Pawlonka

Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju

Social aspects of sustainable development

 

Marcin Zenon Lebowski, Ewa Wójcik, Stanisław Wincenty Woźny

Wybrane teorie fizyczne w ujęciu ekonomii proekologicznej

The chosen physical theories in view of pro-ecological economy

 

Filip Sowa

Świadomość ekologiczna i jej wpływ na ekologizację społeczeństwa i gospodarki

Ecological awareness and its impact on the greening of society and economy

 

Adam Grudziński

Wybrane narzędzia usprawniające proces zazieleniania gospodarki

Selected tools improving the process of greening the economy

 

Paweł Gruszowski

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście racjonalnego zarządzania efektami zewnętrznymi

The concept of a circular economy in the context of rational management of externalities

 

Michał Krzak

Carsharing jako element koncepcji „zielonego miasta” na przykładzie Wrocławia i wybranych polskich miast

Carsharing as an element of the "green city" concept on the example of Wrocław and selected Polish citie

 

Błażej Filanowski

Pozamiejskie czynniki we współczesnym planowaniu przestrzeni zurbanizowanych

Non-urban factors in contemporary planning of urbanized space

 

Agnieszka Parkitna, Zofia Sekuła

Controlling personalny jako narzędzie skutecznego zarządzania zielonymi miejscami pracy

Modeling personal controling as a tool for effective personnel management

 

Natalia Gołąb, Martyna Żak

Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie polityki zrównoważonego rozwoju

Green public procurement as a tool of sustainable development policy

 

Piotr Suropek, Anastasiia Kovalenko

Zielona ekonomia, a szkolnictwo wyższe

Green economy and higher education

 

Justyna Miciuła, Ireneusz Miciuła

Rozwój polityki klimatyczno-energetycznej UE. Historyczny obraz przechodzenia w stronę zielonej gospodarki

Development of the EU climate and energy policy. A historical picture of going towards the green economy

 

Magdalena Zwierzchowska

Odnawialne źródła energii a zielona gospodarka w Polsce

Renewable energy sources and the green economy in Poland

 

Bartosz Mielczarek

Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Procedure in matters of energy regulations

 

Anna Kiepas–Kokot, Elżbieta Dusza-Zwolińska

Nadzór na korzystaniem ze środowiska

Supervision on the use of the environment

 

Paulina Kowalska

Procedura udzielania zgód wodnoprawnych i pozwoleń wodnoprawnych

The procedure of granting water-law permits and water permits

 

Kacper Milkowski

Prawnomiędzynarodowe znaczenie katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu

Legal and international significance of the Chernobyl nuclear power plant disaster

 

Marta Bazan

Analiza strategiczna PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z zastosowaniem analizy SWOT

Strategic analysis of PGE Polska Grupa Energetyczna Plc with the use of SWOT analysis

 

Aleksandra Cul

Rozwój społeczny Indii, Chin i Brazylii na tle największych gospodarek świata w latach 2000-2015

Social development of India, China and Brazil against the background of the largest economies in the world in the years 2000-2015

 

Olga Filipiak

W kierunku świadomej konsumpcji - nowe konteksty

Towards conscious consumption – new contexts

 

Mateusz Strzechmiński

Rozwój odnawialnych źródeł energii w polskiej gospodarce – szanse i zagrożenia

Development of renewable energy sources in the Polish economy - opportunities and threats

 

Dominik Dąbrowski, Katarzyna Radwańska, Janusz Leszek Sokół, Monika Bieniek

Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze gminy Sławatycze w województwie lubelskim

Development prospects of rural turism in Communal area Slawatycze in the Lublin province

 

Sylwia Dobrosielska

Ekonomiczne czynniki wpływające na rozwój sektora bankowości w Polsce z uwzględnieniem analizy finansowej na przykładzie Santander  Bank Polska SA

Economic factors influencing the development of the banking sector in Poland, including financial analysis on the example of Santander Bank Polska SA

 

 

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 4-2018

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl