share by mail

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Antoni Płoszczyniec

Błędy i konsekwencje popularnych filozofii samorozwoju duchowego

Mistakes and consequences of popular philosophies f spiritual self-development

 

Konrad Wyszkowski

Dialektyczny charakter aktualistycznego ideału doskonałości. Koncepcja doskonalenia i samodoskonalenia w nowoczesnym idealizmie ontologicznym

The dialectical character of the actualistic ideal of perfection. he concept of improvement and self-improvement n the modern ontological idealism

 

Agata Wolanin

Rozwój w kierunku szczęścia w psychologii pozytywnej: trening sił charakteru a dobrostan człowieka

Development towards happiness in positive psychology: character strengths training and human’s well-being

 

Urszula Opyrchał

Doskonalenie się a medytacja

Achieving perfection and meditation

 

Sylwia Gutowska

Szkolenia odpowiedzią na potrzebę rozwoju?

Trainings as an answer for the skills improvement needs?

 

Marta Łukawska

Wpływ doskonalenia jednostki na zapewnienie bezpieczeństwa

The impact of units improvement on ensuring safety

 

Katarzyna Wziątek

Sny jako narzędzie rozwojowe stosowane w metodzie Dream Coaching

Dreams as a development tool applied in Dream Coaching method

 

Łukasz Brzeziński

Coaching jako uzupełnienie umiejętności doradców zawodu

Coaching skills development for counselors

 

Paulina Sudoł

Pozyskiwanie i zarządzanie talentami – potencjał człowieka kapitałem firmy

Acquisition and talent management – the employee’s potential as the firm’s capital

 

Michał Leśniewski

Wspieranie rozwoju kompetencji menedżera w zarządzaniu miękkim przedsiębiorstwem – ujęcie modelowe

Supporting the development of manager’s competence in soft management of an enterprise – model approach

 

Agnieszka Fudali-Czyż, Andrzej Cudo, Marta Ratomska

Międzykulturowy neuromarketing: międzykulturowy wymiar badań neuromarketingowych

Cross-cultural neuromarketing: cross-cultural dimension of neuromarketing research

NUMER

04(20)/2016 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Rozwój człowieka na przełomie XX i XXI wieku stał się jednym z ważniejszych obszarów tematycznych i zarazem przedmiotem refleksji naukowej. Wynika to m.in. z pojawienia się w tym czasie nowej epoki, zwanej ponowoczesnością, która podkreśla w znaczący sposób indywidualizm, emancypację człowieka oraz możliwość realizacji przez niego projektów życiowych. Człowiek nie jest już traktowany jako element szerszej struktury, ale jako pojedynczy element, samodzielny, samo-refleksyjny, zdolny do tworzenia swoich zamierzeń. Tego rodzaju nowa sytuacja człowieka stanowi wyzwanie dla całego spectrum zjawisk, jak odnajdywanie się w gąszczu instytucji, namysł, zdolność odrzucenia nawyków, planowanie i tworzenie wizji samego siebie, jak również form realizacji tych pomysłów. Publikacje zaprezentowane w niniejszym numerze czasopisma „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” stanowią zaledwie „wierzchołek góry lodowej” analizy zjawiska doskonalenia człowieka na poziomie bardzo głębokim, filozoficznym, jak i praktycznym, związanym z funkcjonowaniem człowieka w różnych obszarach, np. pracy zawodowej.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 4-2016

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl