W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

 

Joanna Krupa

Społeczno-ekonomiczne studium przypadku motywów uczestnictwa
w nowej formie turystyki przygodowej – Downhillu

Socio-economic case study of the motives of participating in the new form of adventure tourism – Downhill

 

Maciej Lis

Zjawisko „zdrowego” stylu życia inspiracją zachowań konsumentów we współczesnym społeczeństwie

The phenomenon of "healthy" lifestyle inspired by consumer behavior in modern society

 

Agnieszka Kozak

Charakterystyka rozwoju turystyki po polskiej oraz białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej

An overview of tourism developments on the Polish and Belarusian sides of the Białowieża Forest

 

Dominik Dąbrowski, Katarzyna Radwańska, Janusz Leszek Sokół

Podejmowane formy wypoczynku na wiejskich terenach doliny Bugu

Forms of recreation taken in rural areas of the Bug

 

Brygida Sowa

Konsumpcja alkoholu w Polsce oraz jej społeczno-ekonomiczne skutki w latach 2001-2016

Alcohol consumption in Poland and its socioeconomic effects in 2001-2016

 

Maciej Lis

Rola aktywności fizycznej w procesie reintegracji społecznej osób osadzonych w Zakładach Karnych

The role of physical activity in the socialreintegration of people in prison

 

Dawid Mielnik

Sport i kultura fizyczna w filozoficznym dyskursie Platona

Sport and physical culture in Plato’s philosophical discourse

 

Dawid Peisert, Joanna Poczta

Kulturowo-społeczne determinanty podejmowania aktywności turystycznej osób homoseksualnych

Socio-cultural determinants of tourist activity of homosexual people

 

Kacper Milkowski

Zakaz klubowy w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Club ban in the light of applicable legal regulations

 

Filip Mazurków

Zarządzanie przez cele w ujęciu praktycznym na gruncie zarządzania w sporcie

Management by objectives in practical terms on the basis of management in sport

 

Mateusz Janczuk, Grzegorz Czapski, Michał Kruszyński

Analiza transportu lotniczego w Polsce w kontekście turystyki

Analysis of air transport in Poland in the context of tourism

 

Joanna Poczta, Ewa Malchrowicz-Mośko

Turystyczny wymiar imprezy biegowej – przykład Poznania
The tourist dimension of the running event – Poznan case study

 

Oskar Kwasiński

Sport na granicy życia i śmierci. O kontratypie ryzyka sportowego słów kilka

Sport on the border of life and death. A few words about the sport risk justification

NUMER

03(29)/2018 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

 

Dziś aktywność sportowa i turystyczna to niemal całkowita swoboda w realizacji zindywidualizowanych potrzeb, najczęściej będących efektem prowadzonego stylu życia. Nabywając (luksusowe, wyrafinowane) usługi sportowo-rekreacyjne i/lub turystyczne oczekuje się nowych doświadczeń i autentyczności. Jednocześnie motywy wyjazdów turystycznych się multiplikują. Społeczeństwo coraz częściej oczekuje innowacyjnych rozwiązań w zakresie regeneracji sił psychofizycznych połączonych z dodatkowymi doświadczeniami, czerpiąc niejako „przy okazji” z wielu możliwości zaspakajania swoich potrzeb. Jest to efektem szybkiego tempa życia, ale także permanentnej edukacji i wdrażania koncepcji wellbeing i sprawności fizycznej w globalnej opiece zdrowotnej.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 3-2018

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl