W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Kamila Zelga

Społeczna odpowiedzialność biznesu w koncepcji zakładów ubezpieczeń

Corporate social responsibility in the concept of insurance companies

 

Adam Chlebisz, Martyna Żak

Rola trzeciego sektora społeczno-gospodarczego w kształtowaniu odpowiedzialności społecznej na przykładzie wybranych reklam społecznych

The role of the third socio-economic sector in shaping social responsibility on the example of selected social advertising

 

Gaweł Wioleta, Kolasa Wojciech

Respect INDEX jako wyznacznik odpowiedzialności społecznej

Respect INDEX as a determinant of social responsibility

 

Jakub Garncarz

Kształtowanie się nierówności społecznych a wzrost gospodarczy w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 1991-2016

Forming social inequalities and economic growth in the Visegrad Group countries in the years 1991-2016

 

Mariola Wróblewska

Kampanie reklamowe społecznie pożyteczne, pożądane i potrzebne

Advertising campaigns socially useful, desirable and needed

 

Marta Kierska

Udział lekarzy i pielęgniarek w reklamach leków – aspekty etyczne i socjologiczne

Attendance of doctors and nurses in drug advertising – ethical and sociological aspects

 

Roksana Zdunek

Komunikacja wizerunkowa organizacji hospicyjnych i jej wpływ na kształtowanie świadomości społeczeństwa

Visual communication of hospice orgnizations and its influence on shaping social awareness

 

Patrycja Biernat,  Ewa Gronek

Zasiłek macierzyński oraz zasiłek opiekuńczy jako świadczenia pieniężne wypłacane z ubezpieczeń społecznych w ramach ubezpieczenia chorobowego

Maternity benefit and care benefit as national insurance benefits paid from social insurance as part of sickness insurance

 

Tomasz Łanowy, Oskar Kwasiński

Analiza regulaminów i polityki prywatności mediów społecznościowych na przykładzie Instagrama, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez RODO

Analysis of regulations and privacy policy of social media on the example of Instagram, taking into account changes introduced by the GDPR

 

Magdalena Wasik

Obraz samego siebie kształtowany poprzez środki masowego przekazu oraz rodzinę jako czynniki predysponujące do występowania zaburzeń odżywiania

Self-image formed by the mass media and family as factors predisposing to the emergency of eating disorders

 

Klaudia Wróblewska,  Anna Kowalczyk

Narcyz we współczesnym świecie. Analiza pojęcia w kontekście funkcjonowania społecznego osób narcystycznych

Narcissus in the modern world. Analysis of the concept in the context of social functioning of narcissistic persons

 

Paulina Niedopytalska

O zastosowaniu nowych technologii w życiu rodzinnym

About the application of new technologies in family life

 

Marta Wielgus

Powstawanie wybranych zaburzeń behawioralnych oraz ich wpływ na postrzeganie siebie i otaczającego świata

The formation of selected behavioral disorders and their impact on the perception of themselves and the surrounding world

 

Urszula Opyrchał

Ustawienie uwagi a postrzeganie świata

Setting the attention and perception of the world

 

Dawid Mielnik

Epistemologia Arystotelesa i epistemologia Kanta. Studium porównawcze

Aristotle’s Epistemology and Kant’s epistemology. Comparative study

 

Wiesław Gdowicz

Nieruchomy głos. Pytanie o obraz.

Still voice. Question about the picture

 

Natalia Gołąb

Historia fotografii – od średniowiecznych badań i obserwacji po współczesne modele aparatów fotograficznych

History of photography - from medieval studies and observations to contemporary models of photo cameras

 

Anna Kujawska-Kot

Od impulsu fotografii do narracji tożsamościowej. Funkcje fotografii bohaterów transpłciowych w ich życiu

From the impulse of photography to identity narrative. The functions of photography of transgender heroes in their lives

 

Grzegorz Olszański

Robić, oglądać, podlegać - twórcy literatury w kadrze aparatu

To do, watch, submit - the creators of literature in the camera’s frame

 

Katarzyna Olewińska

The concepts of time and reality on the basis of William Faulkner and Virginia Woolf’s selected novels

Koncepcje czasu i rzeczywistości na podstawie wybranych powieści Williama Faulknera i Virginii Woolf

 

Kamil Pacuda

“What silt began, man continued”: paradox and ambiguity in Graham Swift’s Waterland

„Co się zaczęło, człowiek kontynuował”: paradoks i niejednoznaczność w Graham Swift’s Waterland

 

Kamil Myszkowski

Autoportret w twórczości Jerzego Lewczyńskiego

A self-portrait in the work of Jerzy Lewczyński

 

Katarzyna Smyk

Współczesne semantyzacje przymiotnika trybunalski/a/e w funkcji nazwy produktu

Contemporary semantics of adjective tribunal / a / e as a function of product name

 

Łukasz Bartkowicz

Kultura w kryzysie

Culture in crisis

 

Artur Potocki

Działalność kulturalna jako obligatoryjne zadanie samorządu terytorialnego

Cultural activity as an obligatory task of territorial self-government

 

Przemysław Sergiej, Grzegorz Czapski

Proces i zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie

Process and management of sales in the enterprise

 

Damian Sawczuk, Ewelina Kurowicka

Postrzeganie roli i kompetencji kierownika w aspekcie skutecznego zarządzania organizacją

Perception of the manager’s role and competence in the aspect of effective organization management

 

Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Olga Dąbska

Aktywność zawodowa oraz przejście na emeryturę w opinii polskich seniorów

Professional activity and retirement in the opinion of Polish seniors

 

Mateusz Kaszuba, Grzegorz Czapski

Ocena usług kurierskich przez mieszkańców miasta Siedlec

Evaluation of courier services by the inhabitants of the city of Siedlce

 

Wiktoria Kuzia

Modularność w architekturze

Modularity in architecture

 

Przemysław Fordymacki

Funkcjonowanie niezależnych instytutów badań rynku i opinii w systemie demokratycznym – przykłady realizacji badań

The functioning of independent research institutes and market in a democratic system - examples of implementation of research

 

Victoria Kozielec, Micozzi Ferri Alessio, Shankar Priyanka

Women’s Suffrage and its Accompanying Governmental Spillover Effects: Evidence from Switzerland

Prawo Wyborcze Kobiet oraz Towarzyszące Efekty Zewnętrzne: Dowodzenie ze Szwajcarii

 

Agnieszka Rudnik

Droit moral w polskiej ustawie o prawie autorskim z 1926 roku na tle uregulowań Francji i Niemiec

Droit moral in the Polish Copyright Act of 1926 Against of French and German Regulations

 

NUMER

02(28)/2018 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Czy istnieje obiektywny odbiór siebie i otaczającej nas rzeczywistości? Czy można zmienić swój sposób postrzegania świata? Nasze przekonania stanowią rodzaj filtru, za pośrednictwem którego interpretujemy rzeczywistość. Przekonania te kształtowane od najmłodszych lat naszego życia, interpretowane przez nas i otaczających nas ludzi, media, instytucje, rządy. Wszystko to wpływa na nasze postrzeganie samych siebie, otaczającego świata, interpretowanie wydarzeń, prezentowanie poglądów. W dzisiejszej dobie pędzącej gospodarki, rozwoju i szybkości życia nie możemy zapomnieć o medium, jakim jest Internet, który ułatwia możliwość komunikowania się i pokazywania siebie oraz naszego postrzegania świata.

 

Zapraszam do lektury i dyskusji

 

Redaktor numeru

mgr Izabela Skorupa, CEO

Agencja Managerska VIP for You

 

 

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 2-2018

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl