W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Aneta Skorek, Renata Włodarczyk

Analiza funkcjonalności Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

w organizacjach krajów europejskich i polskich

Analysis of Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) functionality in European and Polish organizations

 

Julia Dąbek

Normy etycznego postępowania w zawodzie adwokata

Standards of ethical conduct in the profession of an attorney-in-law

 

Paulina Żarnowska-Grabarz

Prowokacja dziennikarska w ujęciu polskiego prawa karnego na tle orzecznictwa europejskiego

Journalistic provocation as specified by Polish criminal law,

on the background of European jurisdiction

 

Dagmara Dragan

Status prawny cudzoziemca w Polsce

The legal status of foreigners in Poland

 

Justyna Świerczek

Etyka procesu legislacyjnego

Ethics of a legislative process

 

Oliwia Tybor

Normy etyczne a rozwój współczesnej medycyny

Ethical standards and the development of modern medicine

 

Kamila Zelga

Coaching jako skuteczna forma rozwoju pracowników

Coaching as an effective form of staff development

 

Daniel Lubowiecki

Przygotowanie podmiotów wykonujących usługi publiczne do kontaktu z osobami niesłyszącymi w świetle założeń ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Preparation of subjects executing public services for contact with deaf persons in light of assumptions of the act concerning sign language and other communications methods

 

Dawid Mielnik

Ad orientem czy ad populum? Problem kierunku celebracji Mszy Świętej w przepisach mszalnych

Ad orientem or ad populum? The problem of the Holy Mass direction in Missal rules+C10

 

Karolina Lubas

Normy społeczne jako niezbędnik życia każdego człowieka. Analiza problemu na przykładzie norm moralnych

Social norms as a necessity in every person’s life – an analysis of the problem on the example of moral norms

 

Urszula Opyrchał

Etyczne działanie jako wolność od niezdrowych czynników mentalnych

Ethical conduct as freedom from unhealthy mental factors

 

Ilona Bartocha

Rodzina w sytuacji wielokulturowości

Family in multicultural situation

 

Paulina Niedopytalska

Tradycyjne małżeństwo czy nowoczesny związek partnerski? Współczesne postrzeganie alternatyw życia małżeńskiego przez młodych ludzi

Ordinary marriage or modern common-law relationship? Alternatives to marriage as perceived by contemporary young people

 

Jan Kluza

Normy moralne jako element budujący normy sankcjonowane w prawie karnym – analiza zjawiska na przykładzie przestępstwa kazirodztwa

Moral norms as an element building standards sanctioned under criminal law – an analysis of phenomena on the example of crime of incest

 

Amanda Adamska, Piotr Olechowski

Private enforcement of European Union competition law

Private enforcement of the European Union competition law

 

Paulina Dobrowolska

Aspekty prawne imprez masowych w Polsce w świetle literatury przedmiotu

Legal aspects of mass events in Poland in light of subject literature

 

Ewelina Markowska, Daria Markowska

Uwarunkowania prawno-gospodarcze rozwoju handlu między Polską i Włochami

Conditions of legal and economic development of trade between Poland and Italy

 

Katarzyna Turoń, Piotr Czech

Wyższy poziom CSR. Doskonalenie rozwiązań społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie branży Kuriersko-Ekspresowo-Pocztowej

Higher level of CSR - improvement of corporate social responsibility solutions on the example of the courier-express-parcel services (CEP)

 

Ewa Bitner

Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji

Dilemmas of socially responsible organizations

 

Ewelina Zioła-Kowalczyk

Analiza interesariuszy firmy - zasady metodyczne i studium przypadku

Stakeholder analysis – methodology and case study

 

Dorota Chmielewska-Muciek

Postrzeganie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przez kierowników

Managers’ perception of organisational culture

 

Aldona Dereń, Jan Skonieczny

Tworzenie i zabezpieczanie zasobów intelektualnych a kultura organizacyjna

Creation and protection of intellectual resources and organizational culture

 

Anna Wołoszyn

Doskonalenie zasobów ludzkich prowadzone w ramach polityki racjonalnego zatrudnienia

Improving human resources in the framework of rational employment policy

 

Tomasz Janik

Różne oblicza zaangażowania na przykładzie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Various shades of engagement based on the example of volunteers of the World Youth Days 2016

 

Agnieszka Rudnik

Krajowy Fundusz Szkoleniowy formą pomocy publicznej

The National Training Fund as a form of public assistance

 

Monika Chochla, Małgorzata Brzeska

Zadowolenie z pracy - jak uniknąć wypalenia zawodowego, a zwiększyć szanse na doświadczanie zaangażowania  w pracy?

Job satisfaction – how to avoid burnout and increase the chances of experiencing work engagement?

 

Ewa Padechowicz-Rugała

Doradca i doradztwo zawodowe w opiniach osób bezrobotnych

Advisor and counseling in the opinions of the unemployed

 

 

Monika Kościów

Sprawozdanie - Kongres Profesjonalistów Public Relations

share by mail

NUMER

02(23)/2017 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Normy społeczne są niezbędne do należytej egzystencji społeczeństwa. W obrębie kultury istnieje kilka syste­mów normatywnych, spośród których najbardziej znanymi są normy prawne oraz normy moralne. Na przestrzeni wieków normy te ewoluowały budząc w różnych grupach społecznych dylematy i kontrowersje. W obecnym nu­merze autorzy poruszali kwestie norm podchodząc do tych obszarów w sposób interdyscyplinarny.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 2-2017

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl