share by mail

NUMER

02(18)/2016 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Nowa koncepcja rozwoju regionalnego i lokalnego zakłada m.in. wykorzystanie potencjałów endogennych, czyli potencjałów wewnętrznych tkwiących w samej społeczności. Zaliczyć można do nich wykształcenie ludności, stopień integracji i stowarzyszania się, poziom zaufania ludzi do siebie, otwartość na innowacje, postawy czy wartości. W dobie rewolucji technologicznej zmieniły się również tzw. czynniki/kryteria rozwoju lokalnego czy regionalnego. Migracje i inwestycje zagraniczne to kluczowe procesy zachodzące w regionach i społecznościach lokalnych, związane przede wszystkim z szeroko rozumianą mobilnością, niemniej jednak skutkujące w nowym krajobrazie lokalności. Niniejszy numer czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” poświęcony został analizie zjawisk związanych z wykorzystywaniem potencjałów wewnętrznych do procesów kreowania rozwoju regionalnego.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Joanna Olszowy

Wybrane aspekty migracji zarobkowych i ich wpływ na rynek pracy

Chosen aspects of economic migrations and their impact on the labour market

 

Piotr Dworzański

Dynamika migracji polskich lekarzy specjalistów do Danii

Dynamic of migration of polish medical specialist to Denmark

 

Agnieszka Bielewska

Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na migracje – przykład województwa dolnośląskiego

The impact of special economic zones on migration – example of Lower Silesian voivodeship

 

Arkadiusz Sieroń

Wpływ imigracji na rynek pracy

The Impact of Immigration on the Labour Market

 

Urszula Król

Aktywizacja radomskiego rynku pracy – perspektywy i bariery rozwoju

Radom Activation of the labour market – prospects and barriers to development

 

Jadwiga Kraś

Niewyczerpalne zasoby ludzkie a rynek pracy

Inexhaustible human resources and the labour market

 

Rafał Sadłowski, Szymon Malik

Szkolnictwo wyższe a rynek pracy

Higher education and the labour market

 

Izabella Nabiałczyk

Oblicza wolontariatu

The visages of voluntary service

 

Dominika Orzelska

Niestandardowe formy zatrudnienia: wyzwania dla pracowników i pracodawców na przykładzie sektora sprzedaży bezpośredniej

Untypical forms of employment: challenges for employees and employers illustrated by the example of direct selling sector

 

Daniel Rejowski

Program „Zwiedzaj i pracuj” jako szczególna podstawa wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

“The Work and Travel” Programme as the particular legal basis for performing work in the Republic of Poland

 

Róża Szafranek

Wolność w miejscu pracy: instytucje totalne wg Goffmana a współczesne standardy zatrudniania w branży IT

Freedom in the place of employment: current standards of employment in the IT industry in the context of Goffman’s idea of total institutions

 

Bogusław Bembenek

Antecedencje i implikacje polskiej polityki klastrowej w kontekście wyzwań rozwoju klastrów

 

Jan Fazlagić

Perspektywy rozwoju polskich powiatów w opinii pracowników urzędów powiatowych

The development perspectives of polish counties in the opinion of the employees of local government offices at county level

 

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 2-2016

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl