W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Michał Adam Leśniewski

Model IeKePe w rozwoju gmin – prezentacja wyników badań ankietowych

Model IeKePe in the development of municipalities – presentation

of survey results

 

Jan Fazlagić, Windham Loopesco

„Miękkie” determinanty rozwoju miast w USA
”Soft” determinants of city development in the USA

 

Katarzyna Wojdyła

Działalność regionalnych izb obrachunkowych a realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego

The activity of the regional chamber of audit

and realisation public tasks by local government units

 

Rafał Kazik

Kryptowaluty jako prawny środek płatniczy
Cryptocurrencies as legal tender

 

Kamila Zelga

Bitcoin – wirtualna waluta przyszłości?
Bitcoin – the virtual currency of the future?

 

Justyna Kozłowska

Analiza porównawcza zalet i wad kryptowalut na przykładzie bitcoina

Comparative analysis of the advantages and disadvantages of cryptocurrency on the example of bitcoin

 

Piotr Adamczyk

Możliwości zastosowania technologii blockchain w sektorze finansowym
Possibilities of using blockchain technology in the financial sector

 

Wioleta Gaweł

Żyjąc w świecie pożyczonym – sharing economy zamiast redystrybucji dochodów
Living in the borrowed world – sharing economy instead of redistributing  income

 

Marta Kierska

„Mamo, Tato! Kup mi to!” – społeczne konsekwencje reklam żywności skierowanych do dzieci
„Mom dad! Buy it for me!” – social consequences of ads directed at children

 

Adam Chlebisz

Efektywność ETF w porównaniu do aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy inwestycyjnych na podstawie rynku kapitałowego w Polsce
ETF efficiency compared to actively managed equity investment funds based on the capital market in Poland

 

Adam Sulich

Sektor finansowy a zielone miejsca pracy
Financial sector and green jobs

 

Urszula Wolska

Znaczenie kapitału ludzkiego dla wzrostu konkurencyjności instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego
Meaning of the human capital for the increase in the competitiveness of financial institutions With particular reference to of banking industry

 

Paweł Kołek

Problematyka wydatków sektora finansów publicznych w Polsce – wybrane aspekty prawne
Issues of public finance sector expenditures in Poland – selected legal aspects

 

Paulina Brejdak

Pozyskiwanie informacji z instytucji finansowych na potrzeby postępowania podatkowego
Obtaining information from financial institutions for the purposes of tax proceedings

 

Piotr Olechowski, Bartłomiej Węgrzyn

Analiza przepisów dotyczących problematyki uzgadniania wartości kosztów uzyskania przychodów na przykładzie kosztów autorskich ujętych w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – cz. I
Analysis of provisions regarding the issue of reconciling the value of tax deductible costs on the example of copyright costs included in article 22 paragraph 9 point 3 of the Personal Income Tax Act - part I

 

Piotr Olechowski, Bartłomiej Węgrzyn

Analiza przepisów dotyczących problematyki uzgadniania wartości kosztów uzyskania przychodów na przykładzie znowelizowanych regulacji odnoszących się do kosztów autorskich ujętych w art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - cz. II
Analysis of provisions regarding the issue of reconciling the value of tax deductible costs on the example of amended regulations pertaining to authorial costs included in article 22 (9) (3) of the Personal Income Tax Act - part II

 

Dawid Mielnik

Filozoficzno-teologiczna wizja umów handlowych według Tomasza z Akwinu

Thomas’ trade agreement theological and philosophical concept

 

Kinga Więcek

Dopuszczalność zastosowania skargi pauliańskiej w przypadku zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków bez zgody drugiego
The application of actio pauliana in case of making commitments by one of the spouses without the other’s consent

 

Kamila Zelga

Zastosowanie koncepcji bankowości elektronicznej w Zarządzaniu Finansami Osobistymi
Application of the concept of electronic banking in Personal Finance Management

 

Piotr Adamczyk

Krytyka pieniądza fiducjarnego
Critique of fiat money

 

Urszula Opyrchał

Ideał wewnętrznego bogactwa
The ideal of the inner wealth

 

Katarzyna Wziątek

Odkrywanie podświadomych zapisów dotyczących pieniądza za pomocą snów
Uncovering the subconscious beliefs about money using dreams

 

Świerczek Justyna

Wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez lekarza

Remuneration for damage caused by a doctor

 

Patrycja Biernat, Ewa Gronek

System ubezpieczeń społecznych w Polsce

Social insurance system in Poland

Martyna Żak

Ekonomiczne i psychologiczne aspekty bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w Polsce w latach 2006-2009
Economic and psychological aspects of the speculative bubble on the real estate market in Poland in the years 2006-2009

 

Oskar Kwasiński, Tomasz Łanowy

Rękojmia i gwarancja jako instytucje zabezpieczające interes kupującego, a odpowiedzialność z nich wynikająca
Warranty and guarantee as institutions securing the buyer’s interest, and the resulting liability

 

Węgliński Konrad

Upadłość konsumencka, czyli sposób na uwolnienie się od długów

Personal bankruptcy – a way to get rid of debts

 

Paulina Stempnik, Grzegorz Czapski, Michał Kruszyński

Infrastruktura transportowa w Polsce

Transport infrastructure in Poland

 

Katarzyna Turoń, Piotr Czech

Wyzwania i trendy transportu towarów do klientów indywidualnych w logistyce miejskiej
Challenges and trends in transport of goods to customers in the city logistics

 

Stanisław Paszkowski, Leszek Wanat, Łukasz Dybkowski

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej jako czynnik rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich Wielkopolski
Diversification towards non-agricultural economic activity as a factor of development of rural areas in Wielkopolska

 

Mateusz Janczuk, Grzegorz Czapski

Opłacalność produkcji porzeczki czarnej na przykładzie wybranych gospodarstw indywidualny w województwie mazowieckim

The profitability of black currant production on the example of selected individual farms in the Mazowieckie Province

NUMER

01(27)/2018 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Narodziny pieniądza były efektem trudności związanych z wymianą barterową, stając się powszechnie akceptowanym pośrednikiem wymiany towarów i usług. Pieniądz można określić jako obiekt pożądania niemal każdego człowieka – mając go mało, chce się go dużo, mając wiele, chce się jeszcze więcej. Stał się synonimem sukcesów i dobrobytu, jak również kryzysów na skalę całego globu. Od niepamiętnych lat przybierał różne formy, ewoluując od formy towarowej do symbolu wartości. Mimo to nie doczekał się jednej powszechnie akceptowanej definicji. Obecnie pieniądz ograniczany jest do nominału umieszczonego na papierze, bądź też zapisu cyfrowego. W niniejszym numerze czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” poruszone zostają wybrane zagadnienia związane ze współczesną formą i rolą pieniądza w gospodarce.

share by mail

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 1-2018

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl