share by mail

NUMER

01(17)/2016 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

Rozwój technologii przyczynił się u progu XXI wieku do zmiany modelu wykonywania pracy zawodowej. Sama praca zmieniła swoje oblicze, charakter jej wykonywania, czas i miejsce. Wszystko to spowodowało zmianę ram prawnych i instytucjonalnych dla osób zatrudnionych jak i dla osób bezrobotnych. Celem niniejszego numeru czasopisma „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” jest podjęcie tematyki pracy i bezrobocia w kontekście nowych uregulowań odnoszących się do zmian gospodarczych i politycznych w państwach.

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

Agnieszka Machura

Instrumenty rynku pracy skierowane do młodych bezrobotnych

Labour market measures directed to young unemployed

 

Renata Badowiec

Wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie

odbywania kary pozbawienia wolności jako tytuł ubezpieczenia społecznego

Performing work on the basis of a referral to work during imprisonment as the title of social security

 

Kamil Burski

Niedoskonałości w prawnych regulacjach dotyczących zatrudniania pracowników samorządowych

Imperfections in the legal regulations on the employment of local government employees

 

Karolina Czerwińska, Agnieszka Kwiatkowska

Ubiór dla pracownika w interpretacjach i orzeczeniach

Clothing for the employee in the interpretations and rulings

 

Małgorzata Szydło-Kalinka

Praktyki absolwenckie a osoby młode na rynku pracy

Graduate internships and young people in the labour market

 

Justyna Świerczek

Praca w godzinach nadliczbowych na gruncie polskiego prawa pracy

Overtime work under the Polish labour law

 

Marta Tuchółka

Praktyka i staż jako krok do rozwoju kariery zawodowej

Internship and traineeship as a step to career development

 

Tetіаnа Tuz

Оcenа sуstemu wspіerаnіа prаcоdаwców przу zаtrudnіenіu оsób nіepełnоsprаwnуch w Pоlsce і nа Ukrаіnіe

The Assessment of the employers’ support system for hiring people with distabilities in Poland and Ukraine

 

Konrad Węgliński

Zwolnienia grupowe pracowników w polskim prawie – wybrane zagadnienia

Mass layoffs under the Polish law – selected issues

 

Agata Lizak

Bezdomni na rynku pracy. Analiza sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych

Homeless people in the labour market. The analysis of the situation with a particular emphasis on the legal conditions

 

Hanna Wiczanowska

Dopuszczalność instytucji lokautu – rozważania z perspektywy Europejskiej Karty Społecznej oraz polskiego i amerykańskiego porządku prawnego

The admissibility of the lockout – analysis from the perspective of European Social Charter as well as Polish and American legal system

 

Patrycja Staniszewska-Pobikrowska

Wizerunek pracodawcy i pracownika w Internecie – aspekty prawne zamieszczania informacji na forach i portalach społecznościowych

The image of the employer and the employee on the Internet – the legal aspects of publishing information  on forums and social networking sites

 

Karolina Czerwińska

Umowa o pracę u małych pracodawców

The contract of employment at small employers

 

 

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer   |  następny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER 1-2016

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl