RECENZJE

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

 

Procedura recenzowania artykułów naukowych w czasopiśmie "Rynek – Społeczeństwo – Kultura" została stworzona w zgodzie ze wskazówkami przedstawionymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011, wydawnictwo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Informacje wstępne:

 • Wszystkie nadesłane artykuły naukowe zgłoszone do publikacji są poddawane recenzji;
 • Autorzy, przysyłając artykuły, automatycznie wyrażają zgodę na ich recenzję;
 • Autorzy zobowiązują się, że przesłane przez nich materiały nie były do tej pory publikowane w żadnym innym czasopiśmie, w innej formie oraz nie zostały wysłane do innych wydawnictw.

 

Procedura recenzowania:

 • Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej, technicznej oraz merytorycznej przed Redakcję, która po pozytywnym zaopiniowaniu, przesyła artykuł do recenzji;
 • Artykuł zostaje poddany procedurze recenzji przez dwóch niezależnych Recenzentów;
 • Recenzenci każdorazowo korzystają z udostępnionego im przez Redakcję Arkusza Recenzji, który umożliwia jednoznaczne określenie oceny i/lub rekomendacji odnośnie publikacji nadesłanych przez Autorów treści, pozwala również na umieszczenie przez Recenzenta uwag odnośnie strony merytorycznej oraz technicznej artykułu;
 • Uwagi Recenzenta są przekazywane Autorowi, który ma obowiązek uwzględnić przedstawione zalecenia – zmodyfikowany w ten sposób artykuł jest ponownie poddawany recenzji;
 • W trosce o wysoki poziom merytoryczny czasopisma Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko tych z nadesłanych tekstów, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, w przypadku kwestii spornych (jedna opinia pozytywna, druga negatywna), powoływany jest trzeci recenzent;
 • Procedura recenzowania przestrzega double-blind review process – Recenzent oraz Autor nie znają swojej tożsamości;
 • W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przeprowadzonej procedurze recenzowanego artykułu, wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Redakcja, a w sytuacjach przez nią nierozstrzygniętych – Rada Programowa czasopisma;
 • Ostateczna decyzja o publikacji artykułu zapada w gronie redakcyjnym.

 

Uwagi ogólne:

 • Redakcja kieruje się zasadą przestrzegania norm etycznych w odniesieniu do wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza w kontekście łamania i/lub naruszania praw autorskich: wszelkie tego typu praktyki będą sukcesywnie demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (m.in. towarzystw, instytucji naukowych, podmiotów zatrudniających Autorów);
 • Recenzenci gwarantują niezależność, brak konfliktu interesów z Autorami prac (m.in. brak bezpośredniej relacji osobistej – w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, relacji podległości zawodowej, bezpośredniej współpracy naukowej w przeciągu co najmniej dwóch ostatnich lat poprzedzających przygotowanie recenzji);
 • Redakcja w żaden sposób nie wywiera wpływu na Recenzentów;
 • Redakcja nie sonduje wyników recenzji;
 • Redakcja szanuje stanowisko Recenzenta odnośnie recenzowanego artykułu;
 • Lista Recenzentów jest dostępna na stronie internetowej czasopisma w zakładce Recenzenci.

 

 

PROCEDURY > RECENZJE

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl