NUMER SPECJALNY

2017 - kliknij okładkę, aby pobrać plik pdf.

 

 

Niniejszy Numer specjalny powstał przy zaangażowaniu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koła Naukowego Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nie oznacza to jednak, że wśród poruszanych zagadnień pojawiły się tylko te, które związane są z prawem cywilnym lub prawem własności intelektualnej. Przenikanie się wszystkich gałęzi prawa skłoniło nas do poszerzenia obszaru badawczego i zawarcia w poniższym numerze artykułów związanych również z prawem karnym, medycznym, gospodarczym, administracyjnym, jak i z teorią prawa. Jest rzeczą oczywistą, że prawidłowe pojmowanie i rozważanie zagadnień prawnych wymaga szerokiej perspektywy i interdyscyplinarnego analizowania zastanej rzeczywistości. Numer został tak zestawiony, aby zapewnić każdemu czytelnikowi możliwość urozmaiconego zapoznawania się z poszczególnymi dziedzinami. Zamierzone przeplatanie się różnych gałęzi prawa ma zapewnić z jednej strony ciągłe skupienie odbiorcy na rudymentarnych problemach poruszanych w każdym z artykułów, a z drugiej skierować jego uwagę i skłonić do refleksji jak bardzo potrzebna jest holistyczna wiedza o różnych systemach i instytucjach prawnych.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do lektury i dyskusji.

Redaktor Numeru

mgr Piotr Olechowski,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

W NUMERZE - kliknij Autora, aby pobrać plik pdf.

 

 

Kinga Więcek

Dynamiczny wzrost cen masła w świetle Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

The dynamic increase in butter prices in the light of the Act on counteracting the unfair use of contractual advantage in the agricultural and food products

 

Bartłomiej Składanek

Budżet partycypacyjny jako instrument aktywizacji społecznej mieszkańców – szanse i zagrożenia związane z jego realizacją na przykładzie miasta Radomia

Participatory budget as an instrument for social activation of residents - opportunities and threats related to its implementation on the example of the city of Radom

 

Konrad Węgliński

Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych wobec spółki – wybrane zagadnienia

Liability of members of boards of directors to a company – selected issues

 

Natalia Kucharczyk

Problem delimitacji alternatywnych funduszy inwestycyjnych w obrocie prawno-gospodarczym

The problem of delimitation of alternative investment funds in the legal and economic turnover

 

Barbara Zielińska–Rapacz

Kryptowaluty - regulacje w Polsce i Unii Europejskiej

Cryptocurrencies – Polish and European Union regulations

 

Krzysztof Bokwa, Iwo Jarosz

Państwo, korporacja, korporatokracja - o Wolnym Państwie Kongo i nie tylko

Kongo i nie tylko State, corporation, corporatocracy – on the Congo Free State and beyond

 

Kacper Milkowski

Geneza kształtowania się umiędzynarodowionego sądownictwa karnego na przykładzie Nadzwyczajnych Izb Sądów Kambodży

The genesis of the formation of internationalized criminal justice on the example of the Extraordinary Chamber of the Cambodian Court

 

Anna Maria Barańska

Cedent a pozostałe strony czynności cesji umowy w prawie włoskim

Assignor’s legal relations with the other parties to the action in Italian law

 

Natalia Sienko

Europejski Urząd Policji - działania operacyjne na rzecz przeciwdziałania nielegalnej migracji i handlu ludźmi

European Police Office - operational activities for counteracting illegal migration and human trafficking

 

Dawid Mielnik

Czy dziesięć przykazań jest wciąż aktualnych? Problem obowiązywalności Dekalogu w filozoficznym dyskursie Tomasza z Akwinu

Are Ten Commandments still actual? The problem of Decalogue actuality in Thomas Aquinas’ philosophical discourse

 

Paulina Kowalska

Zasada pomocniczości jako gwarancja realizacji świadczeń alimentacyjnych

The principle of subsidiarity, as a guarantee for the implementation of maintenance

 

Artur Potocki

Kompleksowość prawa kultury jako gałęzi prawa

Complexity of culture law as branch of the law

 

Jan Kluza, Konrad Sączek

Przepisy karne w kulturze masowej a kontratyp sztuki, czyli gdzie leży granica między sztuką a pornografią?

Criminal laws in mass culture and counter-artistic art, or where is the line between art and pornography?

 

Gabriela Sacha

Ochrona oznaczeń odróżniających w modzie

Protection of distinctive marks in fashion

 

Amanda Adamska, Anna Barańska

Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie prawa celnego

Protection of intellectual property rights under customs law

 

Monika Utracka

Zmiany w zakresie regulacji karnych dotyczących naruszenia zasad ochrony danych osobowych

Changes in the scope of penal regulations regarding the violation of personal data protection rules

 

Tomasz Łanowy, Oskar Kwasiński

Apelacja jako zwyczajny środek zaskarżenia i jej znaczenie w polskim postępowaniu cywilnym

Appeal as an ordinary legal remedy and its meaning in Polish civil proceedings

 

Anna Malinowska

Uwagi w przedmiocie umownego ograniczenia odpowiedzialności deliktowej

Remarks on the contractual limitation of tortious liability

 

Małgorzata Olczyk

Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym

Property valuation report as an evidence in the administrative proceedings

 

Cezary Dzierzbicki

Sądowe ustanowienie zarządu związanego z użytkowaniem nieruchomości

Judicial appointment of administration related to Usufruct of real estate

 

Tomasz Pilikowski

Gwarancje czy prakseologia? Rozważania wokół ostatnich zmian prawa dowodowego w perspektywie funkcji prawa procesowego

Guarantees or praxeology? Reflections on recent changes in the law of evidence in the perspective of the function of procedural law

 

Oskar Kwasiński, Tomasz Łanowy

Doręczenia na gruncie polskiego postępowania cywilnego – ujęcie kompleksowe

Delivery on the basis of polish civil proceedings – a comprehensive approach

 

Katarzyna Waszkiewicz

Pełnomocnictwo medyczne w świetle obowiązujących przepisów ustawowych

The medical power of attorney in the light of current legal regulations

 

Magdalena Stopiak, Michał Skorupski

Błędy w ekspertyzie psychologiczno-sądowej – konsekwencje oraz odpowiedzialność biegłego

Erroneous psychological expert witness report – its consequences and the liability of the expert witness

 

Kamil Leśniewski

Comparative bullet-lead analysis, czyli słów kilka o problemie wyolbrzymiania znaczenia dowodów naukowych w procesie karnym z punktu widzenia kryminalistyki

Comparative bullet-lead analysis as an example of overselling scientific evidence in criminal trials

 

Katarzyna Grajcar

Kilka uwag na temat penalizacji posiadania narkotyków

Some remarks on penalization of drug possession

 

Mateusz Korzeniak, Mateusz Szurman

Problemy wykładnicze w prawie karnym na podstawie znamienia „znaczna ilość” w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Problems with method of interpretation in criminal regulations by the case of „significant number” in the Act on Counteracting Drug Addiction

 

Renata Badowiec

Dostęp do adwokata osoby zatrzymanej w postępowaniu karnym

Access to a lawyer of a detainee in criminal proceedings

 

Aleksander Petrys

Bioetyczne oświadczenie pro futuro

Bioethic pro futuro statement

 

Dawid Mielnik

W poszukiwaniu pierwotnego Dekalogu, czyli o tym, jaki tekst Mojżesz otrzymał od Boga?

In searching of original Decalogue so about which text Moses got from God?

 

Aleksandra Kuliczkowska

Problematyka uregulowania statusu prawnego pojazdów autonomicznych

Legal aspects of autonomous vehicles

 

Wojciech Marcinkowski

Prawne środki dekoncentracji rynku energii

Legal measures of deconcentration of energy market

 

Wojciech Marcinkowski, Mateusz Nowak

Rynek mocy – szansa na realną zmianę w energetyce?

Capacity market – chance for a real change in the energy industry?

 

Piotr Artur Olechowski

A musical work based on the act on copyright and related rights

Utwór muzyczny na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Joanna Szumańska

Funkcjonowanie platformy ODR, czyli rozwiązywanie sporów konsumenckich w praktyce

Functioning of online dispute resolution platform - resolving consumer disputes in practice

 

Justyna Świerczek

Odpowiedzialność karna lekarzy

Criminal liability of doctors

 

Oskar Kwasiński

Wybory dziś, wybory jutro. Parę uwag na temat obecnej i przyszłej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Elections today, elections tomorrow. A few comments on the current and future electoral regulations for the European Parliament

 

Agnieszka Adamiak, Oskar Kwasiński

Ratio legis kryminalizacji kazirodztwa w świetle wiedzy z zakresu psychologii i biologii człowieka

Ratio legis of incest criminalization under the knowledge of psychology and human biology

 

 

share by mail

--------------------------------------------------------------------------

<< poprzedni numer        kolejny numer >>

CZASOPISMO > WYDANIA > NUMER SPECJALNY 2017

MAPA STRONY

Interdyscyplinarne Czasopismo Naukowe

Rynek – Społeczeństwo – Kultura

ul. Namysłowska 104, 46-081 Dobrzeń Wielki

Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.

Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

 

NEWSLETTER

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Zapisano poprawnie

© Wszelkie prawa zastrzeżone              |              Agencja Managerska VIP for You               |              2018                |               www.vip4u.pl